Statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan

Staffanstorps kommun har ansökt om 5,7 mnkr i statsbidrag läsåret 2016/2107 för att ytterligare minska barngrupperna i förskolan.

Redan läsåret 2015/2016 har några av kommunens förskolor tagit del av 2,7 mnkr för minskade grupper.

För att kunna genomföra barngruppsminskningen planeras olika åtgärder. Exempel på åtgärder är att utöka femårsverksamheten, skapa fler grupper, ändrade gruppindelningar samt utökning av lokaler.

Senast den 25 juni beslutar Skolverket om fördelning av statsbidraget.
Mer information om statsbidraget läser du här >>