Staffanstorps kommun förbättrar sina resultat i grundskolan

Staffanstorps kommun förbättrar sina resultat i grundskolan men måste jobba mer med de mjuka värdena.

Den 25 april presenterades Sveriges kommuner och landsting resultatet av Öppna jämförelser för grundskolan. Resultatet visar att elevernas kunskapsresultat har förbättrats jämfört med föregående år men även att skolorna måste jobba mer med de mjuka värdena. Det sammanvägda resultatet för kommunala och fristående skolor innebär att Staffanstorps kommun rankas till plats 96 i landet. I rankingen för endast kommunal verksamhet placerar sig Staffanstorps kommun ännu högre och rankas till plats 72.

Öppna jämförelser är ett omfattande material som redovisa ett statistiskt underlag som ska stimulera till diskussion och analys av grundskolans verksamhet. Det övergripande syftet är att stödja det pågående utvecklings- och förbättringsarbetet i landets skolor. Underlaget baseras på elevernas kunskapsresultat läsåret 2014/15 samt en elevenkät som genomfördes i årskurserna 5 och 8 läsåret 2014/15.

Elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 visar att andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat såväl som elevernas genomsnittliga meritvärde. Vidare har även elevernas kunskaper i matematik ökat och Staffanstorps kommun tillhör de 25 procent bästa kommunerna. Eleverna i åk 6 har mindre goda resultat i matematik och svenska men andelen elever som klarat samtliga delprov i matematik har ökat. Personaltätheten, andelen elever per lärartjänst, ligger kvar på samma nivå som tidigare år och ligger därmed i nivå med rikssnittet. Däremot har andelen lärare med högskoleexamen minskat vilket är oroande.

Resultatet av elevenkäten visar att eleverna är något mer positiva till skolan än tidigare år. Detta gäller främst åk 8. Resultatet visar även att tryggheten i skolan har ökat i båda årskurserna. Däremot behöver skolan fortsätta med att utveckla elevernas känsla av delaktighet.

Mer information hittar du på SKL.se >>