Markmiljöundersökning visar på förorening vid f.d. Grevie skjutbana

Förorenat område (skiss) vid f.d. Grevie skjutbana. Foto: Staffanstorps kommun

Under hösten 2015 genomfördes markmiljöundersökning på före detta Grevie skjutbana. Provtagning av jord, ytvatten, ytligt grundvatten och gräs utfördes. Markundersökningen visar på förhöjda koncentrationer av bland annat arsenik och bly.

Undersökningsområdet består av en före detta privat skjutbana belägen söder om Grevie, invid Torrebergabäcken i Staffanstorp kommun. Området är relativt lättillgängligt, det ligger lågt topografiskt sett och består av en fuktäng/betesmark där kor och får betar sommartid. Skjutbaneverksamheten pågick under åren 1975-1998. Den före detta skjutbanan ligger inom en yta som är utpekad som riksintresse för naturvård. Ett 70-tal fågelarter, varav 40 är hotade arter, har tidigare häckat/häckar inom det utpekade området.

2013 gjordes en ansvarsutredning där slutsatsen blev att det inte finns någon verksamhetsutövare kvar att kräva åtgärder av. Inte heller bedömdes någon av de markägare som finns i området ha ett ansvar för att bekosta utredningar eller åtgärder. Länsstyrelsen ansökte för kommunens räkning om statliga medel för att kunna genomföra en utredning. År 2015 beviljades medel av Naturvårdsverket och en markmiljöundersökning kom till stånd, vilken var klar i februari i år.

Resultat och åtgärder

Riskbedömningen visar på att det finns såväl teoretiska hälsorisker som miljörisker på grund av de höga föroreningshalterna som konstaterats i ytjorden. För arsenik finns risk för akuttoxiska effekter vid intag av förorenad jord. Sannolikheten att någon utsätts för den förorenade jorden bedöms dock som relativt måttlig till liten, främst på grund av områdets karaktär. Delar av området är inhägnat och under vissa perioder av året är marken vattenmättad (sumpig) på grund av den naturligt höga grundvattennivån. Den största exponeringsrisken med avseende på de höga arsenik- och blyhalterna i ytjorden bedöms framförallt finnas hos fåglar samt betande djur inom undersökningsområdet.

För att fortsatt utredning och eventuella åtgärder ska kunna komma tillstånd krävs statliga bidrag. Nästa ansökningsperiod är i oktober 2016, då kommunernas behov prioriteras och samordnas av Länsstyrelsen till Naturvårdsverket.

Staffanstorps kommun har haft möte med berörda markägare för att informera om utredningen och det fortsatta arbetet.

Kommunen kommer att sätta upp skyltar för att informera allmänheten om att platsen har använts som skjutbana och att marken är förorenad.