Staffanstorps kommun har förelagts med vite

Skolinspektionen

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite för att Staffanstorps kommun skyndsamt ska åtgärda allvarliga brister i bland annat trygghet och studiero vid grundskolan Baldersskolan. Baldersskolan har 423 elever i förskoleklass och årskurserna 1-9.

I sin bedömning konstaterar Skolinspektionen flera brister på Baldersskolan, bland annat att:

  • det saknas trygghet och studiero.
  • skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling är otillräckligt.
  • studiemiljön har brister.
  • elevhälsan inte arbetar tillräckligt förbyggande.

Om inte bristerna som kommit fram vid Skolinspektionens tillsyn är åtgärdade senast den 30 september kan Staffanstorps kommun tvingas att betala ett vite på 600 000 kronor.

– Vi ser mycket allvarligt på den kritik som Skolinspektionen riktar mot Baldersskolan. Alla skolor i Staffanstorp ska kännetecknas av trygghet och studiero och en välfungerande undervisning som ger eleverna möjligheter till goda kunskapsresultat. Vi måste dock vara självkritiska och erkänna att vi inte uppmärksammat detta på rätt sätt, i rätt tid säger Stina Hansson, utbildningschef i Staffanstorps kommun.

Baldersskolan har ett pågående arbete för att komma tillrätta med bristerna, detta arbete kommer dock att intensifieras ytterligare för att bristerna ska kunna åtgärdas skyndsamt. Utvecklingsarbetet har under läsåret inriktats mot kränkande behandling och arbetsro. Planen mot kränkande behandling är omarbetad och innehåller till exempel den kartläggning som efterfrågas av Skolinspektionen.

Länk till Skolinspektionens beslut >>