Förskoleverksamheten i Hjärup

Nu har planering och byggnation av förskolorna i Hjärup fått fart. Dessa moderna förskolor kommer att tillgodose högt ställda pedagogiska krav, ge inspirerande och utmanande miljöer och på samma gång tillgodose pedagogernas behov av funktionella arbetsplatser.

Fram till dess att verksamheterna är utbyggda och i drift behöver nuvarande lokaler nyttjas på bästa sätt. Vi vill i största möjliga mån undvika ytterligare lösningar med tillfälliga avdelningar vilket har lett till följande:

 • Barn, i första hand födda 2011, som idag har plats på någon av våra kommunala förskolor Stationsbyn och Åkervindan i Hjärup, eller som placeras där till hösten, kommer att ha sin förskoleverksamhet förlagd till Uppåkraskolan.
 • Barn, i första hand födda 2011, som idag har plats på någon av våra kommunala förskolor Lapptäcket eller Ängslyckan i Hjärup, eller som placeras där till hösten kommer att ha sin förskoleverksamhet förlagd till Hjärtats lokaler (belägna i före detta Hälsomedicinskt centrum).
 • Verksamheterna kommer i första hand att bemannas av befintlig och för barnen känd pedagogisk personal. Barngrupperna kommer att hållas ihop i största möjliga mån. Verksamheterna kommer fortsätta tillhöra respektive förskoleenhet.

Frågor och svar angående femårsverksamhet i Hjärup

 1. När kommer verksamheten för de äldsta förskolebarnen i Hjärup att börja i Uppåkraskolans respektive i Hjärtats lokaler?
 2. Vilka barn kommer att gå på förskola i Uppåkraskolans lokaler?
 3. Vilka barn kommer att gå på förskola i Hjärtats lokaler?
 4. Vem kommer att arbeta på dessa avdelningar?
 5. Hur kommer ni att sätta ihop grupperna?
 6. Vad är anledningen till att kommunen bedriver förskola i skollokaler från hösten 2016?
 7. Hur kommer det att fungera med måltider?
 8. Hur kommer det att fungera med utevistelser?
 9. Innebär detta att våra femåringar ska börja skolan?
 10. Ser ni några pedagogiska fördelar med att femåringarna lämnar sina förskolor, eller görs detta bara på grund av platsbrist?
 11. Hur blir det när förskolan i Hjärup är utbyggd? Flyttas femåringarna in i förskolan igen och ingår i tre- till femårsgrupper eller fortsätter ni med femårsverksamhet?

1. När kommer verksamheten för de äldsta förskolebarnen i Hjärup att börja i Uppåkraskolans respektive i Hjärtats lokaler?

Vid höstens terminsstart (2016) startar vi upp verksamheten för förskolornas äldsta barn i nuvarande skollokaler.

2. Vilka barn kommer att gå på förskola i Uppåkraskolans lokaler?

Barn, i första hand födda 2011, som nu har plats på någon av våra kommunala förskolor Stationsbyn och Åkervindan i Hjärup, eller placeras där till hösten.

3. Vilka barn kommer att gå på förskola i Hjärtats lokaler?

Barn, i första hand födda 2011, som nu har plats på någon av våra kommunala förskolor Lapptäcket eller Ängslyckan i Hjärup, eller placeras där till hösten.

4. Vem kommer att arbeta på dessa avdelningar?

Avdelningarna kommer att bemannas med i första hand kända pedagoger som följer med barnen från deras tidigare verksamheter.

5. Hur kommer ni att sätta ihop grupperna?

Vi strävar efter att hålla ihop dagens barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

6. Vad är anledningen till att kommunen bedriver förskola i skollokaler från hösten 2016?

Vi är inne i en spännande och expansiv tid vad gäller byggnation i Hjärup. Förskoleverksamheten kommer inom några få år att vara utbyggd och anpassad efter de behov som invånarna har vad gäller tillgång till förskoleplatser. Fram till dess har vi behov av att på bästa sätt nyttja de lokaler som i dagsläget finns tillgängliga.

Att bedriva förskola i skollokaler möjliggör att vi under byggnationsperioden kan erbjuda fler barn plats på de förskolor som vårdnadshavare valt i första hand och därigenom undvika tillfälliga placeringar.

7. Hur kommer det att fungera med måltider?

Barnen kommer att äta lunch i skolmatsalen. Förskolechef och rektor planerar gemensamt för att luncherna ska bli bra för barnen. Frukost och mellanmål äter barnen på avdelningen.

8. Hur kommer det att fungera med utevistelser?

Barnen på Uppåkraskolan kommer att få tillgång till en fin skolgård och utevistelserna kommer att planeras i samråd mellan rektor och förskolechef.

På Hjärtat har man tillgång till två förskolor med utemiljöer bara ett stenkast bort. Man har även tillgång till skolgården i samråd mellan förskolechef och rektor.

De äldsta förskolebarnen är också de rörligaste och vi ser fram emot promenader/utflykter till spännande och roliga utemiljöer i Hjärup, till exempel grönområden och lekplatser.

9. Innebär detta att våra femåringar ska börja skolan?

De äldsta förskolebarnen ska inte börja skolan. Verksamheten kommer att bedrivas som förskola, enligt förskolans läroplan och planeras av förskollärare.

Det är viktigt att låta förskolebarnen lära och utvecklas i lek och i upptäckande, styrda av sin lust och nyfikenhet, med hjälp av pedagogernas professionella vägledning och stöd.

10. Ser ni några pedagogiska fördelar med att femåringarna lämnar sina förskolor, eller görs detta bara på grund av platsbrist?

I femårsverksamheten kan pedagogerna utmana våra äldsta förskolebarn och ge dem en miljö som utmanar och väcker nyfikenhet. Det är mer rimligt att pedagogerna lyckas planera en utmanande verksamhet när de fokuserar på en åldersgrupp.

Barn i femårsåldern letar vänner bland jämnåriga. Det kan kännas tryggt och viktigt att bekanta sig med de jämnåriga som man om ett år flyttar upp till förskoleklassen med.

11. Hur blir det när förskolan i Hjärup är utbyggd? Flyttas femåringarna in i förskolan igen och ingår i tre- till femårsgrupper eller fortsätter ni med femårsverksamhet?

Tanken att femåringarna flyttar in i förskolans lokaler igen. Femårsverksamheten fortsätter på förskolan, antingen som renodlade femårsgrupper eller i 3-5 årsgrupper.