Utvecklingsprojekt: ett fritidshem i toppklass

Under tre läsår pågår ett utvecklingsprojekt av fritidshemmet på samtliga skolor i Staffanstorp. Projektets syfte är att ytterligare höja kvaliteten och likvärdigheten i Staffanstorps fritidshem.

Fritidshemmets uppgift är att ge alla barn en meningsfull fritid med en god pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan. Undervisningen ska vara utformad så att varje barns erfarenhet, behov och intresse kan tas tillvara. Fritidshemmet spelar även en viktig roll för att förverkliga skolans värdegrund och för att öka elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Kommunfullmäktiges mål för 2015-2018 lyfter fram fritidshemmet som ett viktigt område för att erbjuda barn och elever en bra start i livet. ”Fritidshemmen ska i samspel med skolan erbjuda eleverna stimulerande undervisning, utveckling och en meningsfull fritid”. En viktig förutsättning för att nå detta mål är att undervisningen bedrivs att utbildad personal. Barn- och utbildningsnämnden har därför som målsättning att minst 75 procent av fritidshemmets personal senast 2018 ska bestå av pedagoger med utbildning och behörighet att undervisa på fritidshemmet.

Projektet startade hösten 2015 och under det gångna läsåret har projektgruppen träffats en gång per månad för att kartlägga verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov. Ett viktigt arbetsdokument har varit Skolverkets förslag på ändringar i de läroplaner som gäller för fritidshemmet. Utifrån detta arbete har en projektplan tagits fram för de två kommande läsåren.

Projektgruppen består av fritidspedagoger från samtliga kommunala skolor i Staffanstorp. Mellan möten har de informerat sina kolleger samt samlat in synpunkter inför kommande möten. Projektet bygger på delaktighet från all personal på fritidshemmet. Respektive skola och arbetslag kommer att bedriva förbättringsarbetet utifrån sina förutsättningar och behov. För att sprida erfarenheter och idéer mellan skolorna kommer det att bildas nätverksgrupper med pedagoger från samtliga skolor i kommunen.