Nya hastighetsgränser i Hjärup

Kommunen arbetar med att införa jämna hastigheter inom tättbebyggt område i Hjärup, det vill säga 40 km/h och 60 km/h. Bostadsgatorna kommer även i fortsättningen att ha 30 km/h.

I detta arbete har kommunen varit i kontakt med Trafikverket då Lommavägen och Gamla Lundavägen är Trafikverkets vägar. Trafikverket har då uppmärksammat att den lokala trafikföreskriften som styr vilket område som är tättbebyggt inte följer kraven i Trafikförordningen. Därför har kommunen ändrat vilket område som är tättbebyggt enligt Trafikförordningen och denna förändring trädde i kraft den 9 maj 2016.

Hastighetsförändringen till 40 km/h och 60 km/h på Banvallsvägen och Väståkravägen är genomförd. Näst i tur är Gamla Lundavägen och Lommavägen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut om 40 km/h och 60 km/h på dessa vägar inom tättbebyggt område och hastighetsförändringen kommer då att ske i höst.

Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen och Trafikverket som fattar beslut om hastigheterna.

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

38 kommentarer till Nya hastighetsgränser i Hjärup

 1. Hej!

  Det här med bostadsgator och 30 km/h har jag alltid undrat över.
  I många fall är det tydligt för snabbt då man som bilist inte hinner reagera på barn som springer ut från trädgårdar.
  Varför är så få gator klassade som gångfartsområden?
  Personligen känns det som att det endast gynnar de som inte bor i områden och inte bryr sig. Hantverkare, bud etc.
  Prioriteten borde vara de som använder gatorna kontinuerligt och boende i närheten!
  Finns det något mer än kommunal politisk vilja som stoppar lägre bostadshastigheter?

  1. Hej Jens,
   Hur ett gångfartsområde ska vara utformat styrs av Trafikförordningen och VGU (Vägar och gators utformning).

   I trafikförordningen finns även grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

   Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

   För att ett område får förklaras som gångfartsområde krävs att det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart (5-7 km/h). Gångfartsområden ska utformas med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade med bl.a. tydliga gångytor där det inte förekommer fordonstrafik. Inom ett gångfartsområde har fordonsförare har väjningsplikt mot gående och fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

   Gångfartsområden bör ligga centralt i förhållande till aktiviteter som alstrar trafik av olika slag – gående, cyklister, bilar. Ett väl fungerande gångfartsområde förutsätter också att det finns tillräckligt stora mängder av olika trafikslag för att hastigheterna ska bli låga. Ett överordnat huvudnät för bilar bör finnas i närheten av gångfartsområdet.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 2. Hej Jag har en fråga om Lommavägen. I samband med att den skyltades om till 70 km/h genom större delen av Hjärup så flyttades också Hjärupsskylten. Jag tycker det är lite tråkigt att besökare som kommer t.ex från Gamla Lundavägen tror att de redan kört ut ur Hjärup innan de ens kommit en tredjedel av vägen genom Hjärup. Jag tror det kommer att skapa en hel del missförstånd och felkörningar. Så till min fråga.
  Vem har bestämt att skylten skall flyttas och vem får fatta beslut om var den skall sitta?

  1. Jag tror det är Gevalia – Oväntat besök….
   Vem kör fel idag då alla har GPS?

   1. Hej Roger,
    Vägmärket ”E5. Tättbebyggt område”, visar var tättbebyggt område enligt Trafikförordningen börjar. Kommunen fattar beslut om att ett område enligt Trafikförordningen 10 kap 9 § förklaras vara tättbebyggt område.

    Stadsbyggnadskontoret, Trafik

    1. Så varför har kommunen beslutat att Lommavägen plötsligt inte ska förklaras vara tättbebyggt område?
     Trafikförordningen 10 kap 9§ lyder, ”Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse.”

     Kan detta inte, längre, anses vara fallet med Lommavägen genom detaljplaneområde Hästhagen?
     Vägmärket ”Tättbebyggt område” står vid Väståkravägen ända ute vid Gamla Lundavägen, så det går tydligen att anse att området där ”har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse”.

     1. Får förklaras är inte det samma som bör eller ska.

     2. Hej Niklas,
      Se nyheten ovan:
      ”Kommunen arbetar med att införa jämna hastigheter inom tättbebyggt område i Hjärup, det vill säga 40 km/h och 60 km/h. Bostadsgatorna kommer även i fortsättningen att ha 30 km/h.

      I detta arbete har kommunen varit i kontakt med Trafikverket då Lommavägen och Gamla Lundavägen är Trafikverkets vägar. Trafikverket har då uppmärksammat att den lokala trafikföreskriften som styr vilket område som är tättbebyggt inte följer kraven i Trafikförordningen. Därför har kommunen ändrat vilket område som är tättbebyggt enligt Trafikförordningen och denna förändring trädde i kraft den 9 maj 2016.”

      Se även svar till Jenny ovan:
      ”Vägarna har olika funktion i trafiksystemet. Lommavägen är en statlig regional väg som har en övergripande funktion i trafiksystemet. Väståkravägen är en kommunal väg med lokaltrafik inom Hjärup”

      Stadsbyggnadskontoret, Trafik

      1. ”Trafikverket har då uppmärksammat att den lokala trafikföreskriften som styr vilket område som är tättbebyggt inte följer kraven i Trafikförordningen.” – Jag vill gärna ta del av de dokument som styrker och motiverar detta. Hur går jag tillväga?

       1. Hej Johan,
        Du kan skicka e-post med din förfrågan till kommunen@staffanstorp.se.

        Stadsbyggnadskontoret, Trafik

      2. Vad motiverar att Lundavägen och Lommavägen behandlas olika i frågan om vilket område som är tättbebyggt?
       Detta iom att Lundavägen tydligen räknas som tättbebygt område genast när bebygelse börjar på en sida av vägen men inte Lommavägen.

       1. Hej Thomas,
        Den del av Gamla Lundavägen som ligger inom tättbebyggt område har direktutfarter från tomter, det finns busshållplatser på båda sidor av vägen med tillhörande passage av vägen samt gång- och cykelväg längs östra sidan av vägen.

        Stadsbyggnadskontoret, Trafik

    2. Hej igen,

     Det känns som om ni på Stadsbyggnadskontoret inte får göra annat än svara på våra frågor, tack för bra och snabba svar.

     Jag tycker det känns som om vägmärke E5 är lite oflexibelt speciellt som det samtidigt för oss vanliga människor talar om var Hjärup börjar och slutar.

     Bör inte Gårdsallen och Fredriksväg få E5/Hjärupskyltar vid sina infarter?

     Jag undrar även kring de ökade bullret vid en höjning från 50 till 70 km/h, efter lite googlande tycks det ge ett ökat buller med ca 4dB vilket innebär att den samhällsekonomiska värderingen (kostnaden) av bullret dubbleras, har det innan hastighetsökningen gjorts någon utredning kring detta samt om några ytterligare bullersänkande åtgärder behöver genomföras som t.ex. bullerplank?

 3. Hej,

  Jag tror inte jag riktigt har förstått hur ändringen till 70 km/h på Lommavägen genom Hjärup kommit till.
  – Är det rätt uppfattat att Trafikverket påtalat att Lommavägen inte ligger inom tätbebyggt område och kommunen därför höjt hastighetsgränsen till 70km/h?
  – Är det rätt uppfattat att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (i Staffanstorp) kan ta ett beslut att sänka hastighetsgränsen igen, men det tänker man inte göra förrän kanske i höst?

  Är det fler än jag som tycker att ändringar av hastigheter för närvarande känns lite slumpmässiga (nu tänker jag inte enbart på Staffanstorps kommun, och förväntar mig inget svar på den här frågan)

  1. Hej Roger,
   Tättbebyggt område enligt Trafikförordningen styr inom vilket område kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter.

   Bashastigheten är 70 km/h utanför tättbebyggt område, Länsstyrelsen beslutar om sänkt hastighet och Trafikverket om höjd hastighet. Inom tättbebyggt område är bashastigheten 50 km/h och kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter för att antingen höja eller sänka hastigheten.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 4. Hej,

  Mellan Gamla Lundavägen och Järnvägen så ligger i princip hela Väståkravägen inom det tätbebyggda området medan Lommavägen ligger utanför. Jag ser ingen uppenbar skillnad på de vägarna, båda är tättbebyggda på ena sidan och med bara något enstaka hus på den andra. Varför har de bedömts olika?

  Hälsningar

  Jenny

  1. Hej Jenny,
   Vägarna har olika funktion i trafiksystemet. Lommavägen är en statlig regional väg som har en övergripande funktion i trafiksystemet. Väståkravägen är en kommunal väg med lokaltrafik inom Hjärup.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Hej!

    Har det idag inte längre någon betydelse att det i detaljplanen för området ”Hästhagen” beslutades om att Lommavägen skulle ha en genomfartstrafik med maximal hastighet 50 km/h förbi området ner till Banvallsvägen? Detta beslut togs av Staffanstorps Kommun inför uppförandet av villabebyggelse mellan Stallvägen och Lommavägen.

    Förutsättningen att hastigheten på Lommavägen skulle följa den beslutade detaljplanen och vara 50 km/h förbi området, är något som 22 husägare i området Hästhagen vägde in i beslutet när de förmodligen gjorde en av sina största investeringar i livet och köpte ett boende här.

    Hur ser man på detta i Staffanstorps kommun och på Stadsbyggnadskontoret Trafik?

    1. Hej Per,
     Hastigheten på en väg bestäms inte genom en detaljplan.

     Stadsbyggnadskontoret, Trafik

     1. Hej,

      Boende i området ”Hästhagen” har vid upprepade tillfällen vid kontakt med Staffanstorps Kommun och har då fått informationen att hastigheten på Lommavägen förbi hela området skall sänkas till 50 km/h.

      Några har även varit i kontakt med Trafikverket, där de menar att det i slutändan är Staffanstorps kommun som beslutar om hastigheten på vägen. Har den som meddelat detta hos Trafikverket fel?

      Varför skickas vi runt mellan olika beslutsfattare i ämnet (kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen) som sedan hänvisar tillbaka till kommunen?

      1. Behöver ni korsa Lommavägen? Många gillar att kunna gasa på i 70 genom Hjärup för att inte missa något viktigt i livet.

       1. Nils man måste spara flera sekunder per resa på att det 60-70km/h istället för 40-50km/h på Lommavägen.

      2. Hej Per,
       Tättbebyggt område enligt Trafikförordningen styr inom vilket område kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. Som du ser i nyheten ovan har detta område nyligen ändrats.

       Bashastigheten är 70 km/h utanför tättbebyggt område, Länsstyrelsen beslutar om sänkt hastighet och Trafikverket om höjd hastighet. Lommavägen vid Hästhagen ligger numera utanför tättbebyggt område. Inom tättbebyggt område är bashastigheten 50 km/h och kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter för att antingen höja eller sänka hastigheten.

       Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 5. Kommer ni att lyssna på de många upprörda kommuninvånare som skrivit här på hemsidan om nackdelarna med att ni ändrat till 60 på väståkravägen? Enligt rätt fart i staden dubbleras störningarna från vägbuller vid en ökning med 10km/h. Hur har ni värderat boendemiljön när tagit detta beslut? Varför lägga ner stora pengar på att gräva ner järnvägen för att sedan öka bullret genom att höja hastighetsgränserna?

  1. Hej!
   Kommunens anställda kan inte ändra beslut som politikerna tagit. De kan bara berätta om vilka beslut som har beslutats och genomföra besluten. Du kan kanske lämna in ett medborgarförslag. Du når inte de styrande politikerna via dialogen här på hemsidan.
   Margareta

   1. Hej Anders och Margareta,
    Dialogen på denna sida är med kommunens tjänstemän precis som Margareta har förklarat ovan. Vi kan berätta om besluten och förklara dem. Hastigheten på Banvallsvägen har sänkts från 50 km/h till 40 km/h och hastigheten på Väståkravägen har fått ändrad hastighet från 70 km/h till 60 km/h och från 50 km/h till 60 km/h. Stora delar av vägarna har alltså fått sänkt hastighet. En förändring av hastigheten från 50 km/h till 60 km/h påverkar enligt Rätt fart i staden den ekvivalenta ljudnivån utomhus med 2,0 dBA och den maximala ljudnivån utomhus med 1,2 dBA. En förändring av bullernivån med 2-3 dBA uppfattas som en knappt hörbar förändring av örat.

    Stadsbyggnadskontoret, Trafik

    1. Hjärup börjar alltså långt efter Hjärupsgården (om man kommer från Lomma) Hjärupsgården ligger alltså nån annanstans? Därför 70 km. Hur tänkte ni där?

    2. Om ”stadsbyggnadskontoret, Trafik”, av ovanstående drar slutsatsen att höjningen till 60 inte kan uppfattas av de boende är det olyckligt och en felaktig tolkning av Rätt fart i staden. Varken ekvivalent eller maximal ljudnivå är bra störningsmått på en väg som Väståkravägen. Vänligen läs sid 40: ”vid en ökning med 4dBA dubbleras störningen” på samma sida står att en sänkning med 10km/h så kan störningen halveras.

     Tack för tipset Margareta, jag får lämna in ett medborgarförslag.

 6. Hej! Jag är en 11-åring som undrar om Staffanstorps kommun har några planer på att bygga en skatepark i kommunen? Som det är nu måste jag åka till t.ex. Malmö, Lund, Åkarp, Bara, Furulund eller Oxie för att kunna skejta i en bowl. Det är många som håller med mig och det satsas ju mycket pengar på andra idrotter.

  Hälsningar Samuel

  1. Hej Samuel!
   Det finns i dagsläget inga planer på att bygga en skatepark i Staffanstorps kommun med det finns ett utredningsuppdrag att undersöka möjligheterna för skateparker. Detta ärende kommer troligen tas upp för beslut (hos Kultur- och fritidsnämnden) i september.
   MVH
   Mats Schöld, Staffanstorps kommun

 7. Har läst bilagorna men har ändå en fråga. Innebär det att där det nu är 70 så sänks det till 60? Eller innebär det att 50-sträckor ska höjas till 60? Skulle varit en befrielse med 40 km/h på Lundavägen utanför Skånebyn, där många bilister nu kör betydligt fortare än hastighetsbegränsningen 50 km/h.

  1. Hej Cecilia,
   Vi har ingen mer information då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ännu inte har fattat beslut om hastighetsförändringen inom tättbebyggt område på Lommavägen och Gamla Lundavägen. Hastighetsförändringen till 40 km/h och 60 km/h kommer troligen att ske i höst.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

 8. Vad är definitionen av tättbebyggt område?

  Enligt kartan i länken så innefattas inte Gamla Lundavägen från väg 108 i sydlig rikting mot Hjärup. Är detta något som kommer revideras när Pihlängen byggs upp? Redan idag är det trafikfarligt för de oskyddade trafikanter som vill ta bussen vid hållplats Bergströmshusen och som måste korsa en 70-väg utan övergångställe och tillfredställande belysning.

  1. Hej Kalle,
   Gamla Lundavägen vid Pihlängen kommer inte att ingå i tättbebyggt område även då Pihlängen är utbyggt.

   Trafikverket tillsammans med Skånetrafiken arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till hpl Bergströmshusen. Tidplanen för utförande av dessa åtgärder är dock inte fastställd.

   Stadsbyggnadskontoret, Trafik

   1. Vad är definitionen av tättbebyggt område? Eller snarare, varför räknas inte denna delen av Staffanstorps kommun som kommer innefatta flera hundra hushåll som tättbebyggt?

    1. Hej igen Kalle,
     Bostadsgatorna inom Pihlängen kan komma att ingå i tättbebyggt område när Pihlängen är utbyggt. Detta är dock en fråga som beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

     Stadsbyggnadskontoret, Trafik

     1. Ni skriver följande

      ”Trafikverket har då uppmärksammat att den lokala trafikföreskriften som styr vilket område som är tättbebyggt inte följer kraven i Trafikförordningen. ”

      Så vilka är kraven för att ett område ska räknas som tättbebyggt?

      1. Hej igen Kalle,
       Trafikförordningen 10 kap 9 §: Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse.

       Stadsbyggnadskontoret, Trafik


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »