Kungörelse – Två timmarsparkering för tunga fordon i Staffanstorp och Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon inom området Staffanstorp och området Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0001 och LTF nr: 1230 2016-0002

Den 12 februari 2016 beslutade Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 17 och 10 kapitlet 3 § första stycke trafikförordningen (1998:1276) att tunga fordon får parkera högst två timmar i följd på samtliga vägar inom området Staffanstorp och området Hjärup som framgår av kartorna.

Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276). Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2016 då Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter LTF nr 1230 2010-0200 och LTF nr 1230 2010-0201 och från den 29 november 2009 upphör att gälla.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Kungörelsen publiceras även i StaffanstorpsAktuellt med utdelningsdag 2-3 juni 2016.