Staffanstorps kommun får grönt kort av Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under våren 2016 regelbunden tillsyn av Staffanstorps förskolor, fritidshem och grundskolor. Tillsynen visade att Staffanstorps kommun har en fungerande arbete som uppfyller författningarna krav inom merparten av de granskade områdena.

Skolinspektionen identifierade två brister i arbetet på huvudmannanivå;

  1. Huvudmannen hade inte i tillräcklig omfattning sett till att F-6 skolorna hade till tillgång till kurator i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att stödja elevernas utveckling mot målen.
  2. Hemkommunen verkade inte tillräcklig aktivt för att nå ut till dem i kommunen som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, och för att motivera dem att delta i sådan utbildning.

Efter tillsynen har Staffanstorps kommun vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de två bristområdena. Från och med höstterminen kommer en socionom att ingå i elevhälsoteamet på varje enhet minst en gång i månaden för att vara delaktiga i det förebyggande arbetet. Barn och utbildningsnämnden har i samverkan med Socialnämnden byggt upp en struktur där det finnas ansvariga socionomer för respektive enhet. Beskrivningar av det skolans förebyggande arbete publiceras på skolans webbplats  och information till pedagogerna med kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning för socionomerna i skolan presenteras på skolan lärplattform.

För att sprida information om grundläggande vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna har Staffanstorps kommun tagit fram en informationsplan som omfattar flera olika medier i syfte att nå målgruppen.

De vidtagna åtgärderna är redovisade till Skolinspektionen som i sitt uppföljningsbeslut fastställer att Staffanstorps kommun avhjälpt samtliga brister.

Skolinspektionens beslut samt uppföljningsbeslut kan du läsa på skolinspektionens webbplats >>