Byggstart Nordanå by

Nordanå. Foto: Staffanstorps kommun

Inom kort påbörjar Älmby Entreprenad AB entreprenaden för anläggande av gator och VA-ledningar inom det nya bostadsområdet Nordanå by Duvemåla som exploateras av Trivselhus.  

I entreprenaden ska lokalgator och gång-/cykelvägar anläggas, samt ledningsarbeten för vatten och avlopp utföras. Även dagvattendamm ska anläggas inom området.

Då området byggs ut med enskilt huvudmannaskap innebär det att kommunen inte är beställare av entreprenadarbetet och därmed endast är medverkande i begränsad omfattning under entreprenadskedet.

Mer om projektet går att läsa här.