Samråd för Västerstads första etapp

Inspirationsbild, gränd i Västerstad. Illustration: Gehl Architects

Startskottet för uppförandet av det nya bostadområdet Västerstad i Hjärup närmar sig. Just nu bjuds allmänheten in till samråd och byggstart beräknas till 2020.

– Samrådet pågår fram till 2017-01-15 och omfattar detaljplanen för Västerstads första etapp. Det är i första hand cirka 105 småhus och 220 lägenheter som ska byggas, berättar planarkitekt Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

Västerstad ska byggas väster om järnvägen. Det nya området uppförs av Skanska på företagets egen mark mellan Jakriborg, Lommavägen och Ynglingavägen.

Den detaljplan det aktuella samrådet gäller berör norra delen av området.

– Det är stora delar av den gamla betongfabriken som ska bebyggas. Planområdet omfattar även en stor park på en hektar, en tomt där det ska planeras för förskola samt en tomt som kan komma ifråga för ett vårdboende.

Om ingen oförutsett inträffar kan detaljplanen antas i början av 2018.

– Det hänger dock intimt samman med utbyggnaden av stambanan till fyra spår, säger Anna Fogelberg.

Nya vatten- och spillvattenledningar behöver läggas under järnvägen för att koppla samman ledningsnätet mellan västra och östra Hjärup. Totalt ska hela Västerstad innehålla ett blandat boende med 850-1000 bostäder, varav 2/3 i flerfamiljsbostadshus. Målet är en mångfald av boendeformer, bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter, i kombination med verksamheter, service och handel.

Detaljeplanearbetet med den andra etappen av Västerstad i anslutning till den framtida stationsbron beräknas påbörjas under 2017 eller 2018.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt