Mer resurser till skola och socialtjänst samt kultur och fritid

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Att vi blir allt äldre, i kombination med att skolan behöver bli effektivare, är två faktorer som påverkar Staffanstorps kommuns budget för 2017.

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och omfattar för 2017 nästan 1,2 miljarder kronor.

Alliansens budgetförslag vann och godkändes av kommunfullmäktige den 21 november.

Den kommunala skattesatsen ligger kvar på samma nivå 2017 som i år. Av totalt 290 svenska kommuner hade Staffanstorp 2016 den sjunde lägsta kommunalskatten i hela landet.

Totalt får alla medborgare betala 29,83 kr per intjänad hundralapp. Av denna summa går 19,14 till kommunen och 10,69 till Region Skåne.

Staffanstorps kommun räknar med att nå ett positivt resultat för 20:e året i följd. Ett plus på tre miljoner kronor är budgeterat.

Omfördelning av resurser

Under sommaren och hösten har det skett en stor genomlysning av barn- och utbildningsnämndens (BUN) verksamheter för att ta reda på vad de ökade kostnaderna berott på. Resultatet av detta har blivit en omfördelning som ger skolorna större resurser att själva besluta över skolans verksamhet.

– Stora centrala resurser med ökad byråkrati och ineffektivitet har lett till stora kostnadsökningar inom BUN. Nu ändrar vi på det, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

– Vi förtroendevalda har skyldighet att granska verksamheterna och se till så att skattemedlen används effektivt. Vi måste ha modet att ibland ifrågasätta arbetssätt som inte är optimala.

– Därför ökar vi budgetramen och omfördelar resurser samtidigt som vi kräver en effektivisering av skolans administration och centrala verksamheter. Det ger rektorerna mera makt och därmed bättre möjlighet att utföra sina uppdrag, säger Christian Sonesson.

Budgeten i korthet

Här redovisar vi viktigaste posterna i 2017 års budget jämfört med 2016:

  • Kultur- och fritidsnämnden ges ökade resurser från 45,5 till 48,5 miljoner, en ökning med 6,5 procent.
  • Socialnämnden får 266,5 miljoner vilket är en ökning med 22 miljoner eller 8,9 procent, för att möta den positiva förändrade demografiska utvecklingen med allt fler männi-skor som blir allt äldre. Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare över 80 år öka med nära 90 procent mellan 2015 och 2025. Detta gör att behovet av hemtjänst och särskilt boende beräknas öka kraftigt.
  • Barn- och utbildningsnämnden (BUN) får 20 miljoner mer än i fjor, en ökning med 3,2 procent till totalt 642 miljoner, för att kunna öka budgetram och skolpenning.
  • Kommunstyrelsen får ett tillskott på 1,9 procent, från cirka 108 till 112 miljoner.
  • Även besparingar sker. Tekniska nämnden minskar sina utgifter 2017 med 1,3 miljoner kronor, 2,9 procent, på grund av lägre kostnader för avskrivningar.
  • Medel för oförutsedda utgifter avsätts också varje år. Drygt sju miljoner har reserverats för detta ändamål för 2017, en fördubbling jämfört med 2016.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt