Villa Vikhem – nytt vårdboende enligt LOV

Biljard för seniorer på Medelpunkten. Foto och licens: Åsa Siller

Villa Vikhem blir Staffanstorps första vårdboende som konkurrerar med kvalitet enligt LOV, lagen om valfrihet. Hösten 2019 ska vårdboendet stå inflyttningsklart.

– Äntligen får vi den valfrihet vi sedan länge eftersträvat även när det gäller särskilt boende. När man är gammal och behöver mycket omvårdnad ska man ha det extra gott, säger socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M).

Villa Vikhem kommer att ligga väldigt vackert omgivet av grönska, nära den vackra parken som ska anläggas på Vikhemsområdet.

Fastigheten byggs av Hemsö och vårdboendet ska drivas av Vardaga.

– I LOV-systemet konkurrerar aktörerna med kvalitet och inte med priset. Hos Vardaga har vi sett exempel på väldigt goda vårdformer. Därför är vi säkra på att Villa Vikhem kommer att erbjuda sina boende en bra verksamhet med trivsel och hög kvalitet, säger Liliana Lindström.

Växande behov

Det var 2015 som socialnämnden beslutade att införa LOV för vårdboende i Staffanstorps kommun. Särskilt boende erbjuds äldre med sviktande kroppslig hälsa eller demens och i behov av dagligt stöd och vård. Socialnämnden lade ut sitt beslut på valfrihetswebben (nationell webbplats för annonsering av tjänster enligt lagen om valfrihetssystem, LOV) och fick kontakt med en rad intresserade aktörer.

– Vi har en befolkningsstruktur som innebär att vi framledes kommer att behöva fler vårdplatser. Därför förbereder vi nu så att det i framtiden ska finnas trygg tillgång till platser inom äldreomsorgen, säger Liliana Lindström.

Fast avgift

De aktörer som vill bedriva särskilt vårdboende i kommunen måste ackreditera sig mot villkoren, som innebär att de förbinder sig att erbjuda särskilt boende mot en fastställd avgift men också mot ett antal ställda kvalitetskrav. Kommunen betalar per boende och dygn och enbart för belagda platser.

Idag finns det cirka 125 platser för vårdboende inom Staffanstorps kommun, samtliga på Klöverlyckan, Magnoliagården och Pilegården.

När Villa Vikhem invigs ökar utökas antalet med ytterligare 54 platser fördelat på tre våningsplan. Detaljplaner för ett vårdboende enligt LOV även i Sockerstan håller på att ta form och beräknas stå klart ungefär samtidigt som Villa Vikhem.

Detta är LOV

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller för kommuner eller andra myndigheter som konkurrensprövar verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd eller vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Med valfrihetssystem enligt LOV har den enskilde rätt att själv välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten. Förutsättningen är att den upphandlande myndigheten/kommunen godkänt och tecknat kontrakt med leverantören, behandlar alla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt tillämpar principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. (SFS nr: 2008:962.) Källa: skl.se samt riksdagen.se.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt