Trygghetsskapande insatser inom socialförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett prioriterat område för  kommunen. Vi vill berätta om vad Staffanstorps kommun gör för trygghetsskapande aktiviteter inom verksamheterna. Nu är turen kommen till individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg (socialförvaltningen). 

Under två år har socialförvaltningen tillsammans med räddningstjänsten, polisen, kultur och fritid samt utbildningsförvaltningen genomfört Trygghetsdagarna som har riktat sig till alla elever i årskurs 7.

På familjecentralen Paletten bedrivs ett förebyggande, hälsofrämjande och trygghetsskapande arbete genom till exempel olika gruppverksamheter.

Fältverksamheten är till största del en förebyggande verksamhet och arbetar uppsökande och motivera ungdomar till meningsfull fritidssysselsättning. Fältverksamheten utgör ett särskilt stöd för ungdomar i riskzonen för utanförskap. Fältgruppen arbetar, med vissa undantag, måndag-torsdag fram till kl. 23, samt fredagar och lördagar till kl. 01.

Socionom i skola och fältgruppen arbetar med strukturerade samarbetsformer på skolorna. De genomför både välplanerat korridorshäng och konsultation till pedagogerna samt ett program för arbete med klasser och deras mentorer.

Kommuninvånare som inte har insatser från socialtjänsten erbjuds det år de fyller 80 ett förebyggande hembesök där allmän information om stöd- och serviceinsatser ges, samt samtal om fallolyckor och hur de kan förebyggas.

Digital nyckelhantering och digitala trygghetslarm kommer att införas hos kommuninvånare som har omvårdnadsinsatser genom socialförvaltningen.

Trygghetsvandringar genomförs regelbundet i regi av PRO och SPF tillsammans med personal från socialförvaltningens olika verksamheter riktade till båda yngre och äldre kommuninvånare.

Tillgänglighetsvandringar i kommunens centrala delar görs årligen tillsammans med kommunala seniorrådet och handikapprådet för att säkerställa framkomligheten.

På individuella nivå görs många olika trygghetsskapande insatser, till exempel anhörigstöd för verksamhetens olika målgrupper samordnade individuella planer, läkemedelsgenomgångar och många olika former av riskbedömningar.

Här kan du läsa den tidigare publicerade texten om trygghetsskapande insatser för barn och ungdomar inom området kultur och fritid (Medborgarserviceförvaltningen) >>