Trygghetsskapande insatser inom utbildningsförvaltningen

Bilden är tagen på Baldersskolan Foto:Anja Ritzau

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till utbildningsförvaltningen som arbetar med kommunens barn och unga.

I vår verksamhet är trygghet och trivsel alltid ett prioriterat område. Barn som känner sig trygga trivs och lär sig bättre. Därför arbetar kommunens förskolor och skolor mycket med det förebyggande arbetet.

Personal i skola och förskola har en viktig roll för barns välbefinnande och trygghet. Med mer kunskap om brott och hur barn signalerar, ökar våra chanser att kunna förstå och hjälpa ett utsatt barn. Sedan våren 2017 finns det nya rutiner kring anmälningsplikt.

Alla verksamheter som arbetar med barn gör en gång om året en kartläggning där barn och pedagoger markerar platser på enheten som kan upplevas otrygga. Detta är grunden för de likabehandlingsplaner som görs på alla förskolor och skolor. Likabehandlingsplanen görs för att kartlägga, analysera och följa upp arbetet gällande trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Enheternas likabehandlingsplaner ligger på deras webbplatser.

Barn och unga ska vara trygga i sin arbetsmiljö

För att eleverna ska vara delaktiga i arbetet med att öka tryggheten träffas man och diskuterar i bland annat klassråd och elevråd.

När någon elev upplever sig kränkt meddelas detta till förvaltningen samtidigt som skolan/förskolan tillsätter en utredning. Arbetet följs sedan upp på enheten och vid behov kallas även den centrala elevhälsan in. En gång i månaden rapporterar utbildningsförvaltningen en sammanställning av anmälningarna till arbetsutskottet i barn- och utbildningsnämnden.

En gång om året genomförs en enkätundersökning (NKI-Nöjd-Kund-Index) av elever i åk 5 och 8 samt vårdnadshavare i förskola, förskoleklass, åk 2, åk 5 och åk 8. Här undersöks bland annat trivsel, förutsättning för lärande och trygghet. Enkäterna följs upp på enhetsnivå i det systematiska kvalitetsarbetet och med politiker och förvaltning. Resultaten publiceras på ”Staffanstorp i siffror”>>

Inför sommarlovet har Staffanstorps alla elever i årskurs 7 sedan några år erbjudits utbildning under namnet Trygghetsdagarna. Vid dessa tillfällen pratar men bland annat om trygghet på nätet, eleverna arbetar med värderingsövningar och utgår från sina egna tankar kring brott och konsekvens. Under trygghetsdagen får eleverna även genomföra praktiska övningar där de släcker bränder men även utbildning i hjärt- och lungräddning och Heimlichmanövern (kallas den rörelse med vars hjälp det är möjligt att få loss objekt som täppt till luftstrupen och därmed hindrar andning). Trygghetsdagarna är resultatet av att kommunens olika verksamheter samarbetar för att gemensamt skapa ett tryggare Staffanstorp. Skola, individ- och familjeomsorg, räddningstjänst, fritid samt polis har alla bidragit.

Sociala medier och internet kan vara en otrygg plats för många. Därför har utbildningsförvaltningen tagit fram en materialbank där skolorna kan hämta stöd och inspiration till sitt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Den här materialbanken finns på webbplatsen Pedagog Staffanstorp under fliken Etik på nätet och i sociala medier.

Trygghetsskapande aktiviteter i andra förvaltningar

Här kan du läsa tidigare publicerade texter om trygghetsskapande aktiviteter inom: