Trygghetsskapande insatser inom stadsbyggnadsförvaltningen

Pendla med cykel. Foto: Oscar Monell

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till stadsbyggnadsförvaltningen.

I första hand sker planering av nya områden i detaljplan där frågor genomarbetas och förutsättningar skapas (en detaljplan talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut). Därefter övergår arbetet i genomförandeskede där tekniska avdelningen är ansvarig för utförandet. Här ska de åtgärder som planerats sättas på marken. Det vill säga från grönplanering till plantering och från gång- och cykelvägsplanering till anläggande. I texten nedan har dessa två delar vägts samman i en text där både planering och utförande lagts samman.

Trafiksäkerhet och trygghet i området

När det gäller stadsplanering så har vi ett antal saker vi tittar på när det gäller att skapa trygga boendemiljöer. Dels trafiksäkerhet och dels trygghet i området.

Vid planering av nya bostäder är det viktigt med att rikta entréer mot de miljöer där människor rör sig. På så sätt upplevs gång- och cykelvägar  tryggare och så även parker och grönområden. Husens placering ska ske så att vi inte skapar några otrygga ”baksidor”.

Belysning och växtliv i ett område

Sedan jobbar vi mycket med belysning och vegetation, dels för att skapa vackra miljöer men även med den upplevda tryggheten i fokus. Gång- och cykelvägar ska vara väl upplysta, men de ska inte upplevas som att gå på en scen, omkringliggande mark ska också vara upplyst. Gång- och cykelvägar ska ha bra siktlinjer och nära koppling till bebyggelse. Vegetation planeras så det inte ska gå att gömma sig bakom (exempelvis buskage) men planeras även för att skapa gröna ytor.

I de fall vi har gång- och cykelstråk i parker så ska det finnas alternativ närmare bebyggelse.

Trygghetsskapande aktiviteter i andra förvaltningar

Här kan du läsa tidigare publicerade texter om trygghetsskapande aktiviteter inom: