Jakten på Staffanstorps och Hjärups själ

Betaniakyrkan. Foto: Nyrens Arkitektkontor

– Vi har försökt ta reda på vad som är själen och essensen i våra tätorter. Vad är det vi inte får tappa bort, som vi ska ha med oss i utvecklingen mot framtiden, säger plansamordnare Sofia Tjernström på Staffanstorps kommun.

Vad är det som gör Staffanstorp till just Staffanstorp och Hjärup
till just Hjärup? En ort kan analyseras på olika sätt. Byggnader och torg kan sättas under luppen och detaljbeskrivas. Men hur beskriver man den del av ortens identitet som abstrakt kan kallas ortens själ? Känslan, de mjuka värdena som gör att vi trivs och känner oss hemma.

Värna orternas identitet

För öka förståelsen och stoltheten och för att medborgarna ska känna starkare tillhörighet och förankring, men även som vägledning inför till exempel ombyggnad av det egna huset eller kommunens detaljplaner, har detaljerade kulturmiljöprogram tagits fram för både Hjärup och Staffanstorp.

Arbetet inleddes redan i samband med att översiktsplanen Framtidens kommun togs 2009 och är ett uppdrag från politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

– De nya kulturmiljöprogrammen vägleder oss i arbetet inför framtiden, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich.

– Det känns angeläget att veta vad vi måste bevara. Det är viktigt att värna om orternas identitet och vi vill också gärna ge medborgarna en fördjupad inblick i Staffanstorps och Hjärups historia och uppmuntra våra invånare till att förvalta våra kulturhistoriska värden.

All bebyggelse är med

Kulturmiljöprogrammen behandlar såväl specifika som generella kulturhistoriska värden i de båda tätorterna och finns idag utlagda på staffanstorp.se med register över särskilt utpekade fastigheter i Hjärup och Staffanstorp, så kallade sockerbitar och sockerkorn.

I programmens register kan invånarna snabbt hitta beskrivningar och värderingar av sitt eget hus, område eller liknande bebyggelse från samma tid. Bland annat villor, radhus, småhus och gårdar är uppdelade i olika tidsperioder och beskrivs med historia, läge, struktur, arkitektur och andra kulturhistoriska värden.

Kulturmiljöprogrammen pekar ut skyddsvärda byggnader, till exempel på Sockerbruksområdet, men även gatuhus och gårdar från 1800-talet och villor och radhus från den stora utbyggnaden på 1960- och 70-talen.

– Vi har anlitat byggnadsantikvarier som bedömt all bebyggelse i de båda tätorterna, som har stora likheter, men också skiljer sig något från varandra, berättar Sofia Tjernström.

– 70-talens hus är återigen jättepopulära bland många barnfamiljer eftersom de har en rad värden som nya hus saknar. De kan mycket väl komma att betraktas som både unika och speciella inom en inte alltför avlägsen framtid, säger Sofia Tjernström.

Stöd för bygglov och planering

De många nya detaljkunskaperna blir en stor hjälp i kommunens framtida arbete med översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

– Det är viktigt att kulturmiljöprogrammen ses som en hjälp för bygglovsfrågor, tillägger Sofia Tjernström. Lagkrav om varsamhet och förvanskning finns redan.

– Programmen blir ett stöd för oss inom kommunen men är också menade som en service till husägarna som kan bilda sig en egen uppfattning om vad som bör bevaras, kan förändras, rivas eller byggas om, helt enkelt kunskap, förståelse och inspiration att följa varsamhetskraven och ändra i rätt anda.

Mer information

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om kulturmiljöprogrammet >>
Kulturmiljöprogram för Staffanstorp >>
Kulturmiljöprogram för Hjärup >>

Ett tips är att inleda med att läsa slutsatserna i de kortfattade sammandragen allra sist i kompendierna innan du bläddrar vidare.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.