Attraktivare för nya lärare

– Vi har en rekryteringsutmaning inom lärarkåren som inte är unik för oss utan som gäller hela landet. Men vi har ett bra geografiskt läge, det är lätt att pendla hit och vi kan erbjuda många karriärvägar.

Med hårt arbete har skolan i Staffanstorps kommun lyckats bli en av de mest attraktiva arbetsgivarna i vår region och helt nyligen hade Mellanvångsskolan hela 30 behöriga legitimerade sökande till en enda lärartjänst.

– Vi har inte lika svårt att rekrytera lärare som många andra kommuner. Vi har ett mycket positivt och utvecklande arbetsklimat där lärarna arbetar för att eleverna ska nå bra resultat och där lärarna har bra karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner, säger utbildningschef Stina Hansson och utbildningsstrateg Anja Ritzau.

Lilla kommunens styrka

Öresundsregionen är en het region där många lockar och drar i de mest kompetenta lärarna.

Staffanstorps kommun har formulerat en övergripande rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi för att både rekrytera och behålla sina kompetenta lärare.

Introduktionsträffar, vikariefrukostar, professionsnätverk, digitalisering och kollegialt lärande är några av de metoder skolledningen i Staffanstorps kommun satsar på för att nyrekrytera, behålla och utveckla sin lärarkår.

– Den lilla kommunens styrka är att vi kan bjuda på ett personligare möte, säger Stina Hansson och Anja Ritzau.

– Det är nära mellan kommunerna, lätt att byta skola. Men med en bra kommunikation försöker vi behållningsrekrytera personalen genom att de som vill prova något nytt kan byta mellan två skolor inom kommunen, hellre än att lämna helt.

– Vi har en dialog med dem som slutar och de som nyanställs och vi kan konstatera att det är samma orsaker till att lärare slutar som att de börjar: högre lön, utvecklingsmöjligheter, nyfikenhet på ett förstelärarejobb eller så har de hört något gott om chefen. Det är några av anledningarna till ett byte.

Team och kollegialt lärande

– Vi rekryterar många bra lärare, inte bara duktiga lärare utan rätt lärare. Det behövs olika inriktningar för till exempel förskollärare, det kan vara musik eller någon som är riktigt duktig på barn i behov av särskilt stöd. På varje förskola skapar vi team med olika kompetenser kring barnen. Att vara lärare idag är inte ett ensamarbete som förr i tiden. Att lära av varandra, kollegialt lärande i professionsnätverk, står alltmer i fokus, med tid och utrymme för utveckling både i det egna arbetslaget och inom enheten.

– Läraryrket är ett yrke i ständig utveckling. Man blir aldrig färdigutbildad utan utvecklas hela tiden genom nya utmaningar. Här drar vi nytta av varandras kompetenser och erfarenheter inom skolan och även på fritidshemmen.

– Alla våra lärare träffas två gånger per termin inom sina ämnesområden och utbyter erfarenheter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om hur vi kan möta elever med olika funktionshinder och öka deras rätt till en likvärdig skola, om elevinflytande eller om bedömning.

– Detta är ett arbetssätt vi vill prioritera, kollegiala mötesplatser för ämnen där vi utgår från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

– Vi försöker även stimulera dem som redan är anställda genom att visa på olika möjligheter, såsom fortbildning. Just nu har vi till exempel påbörjat en specialpedagogsatsning som kompetensutveckling för att utöka kompetensen hos pedagogerna.

Introduktionsmöten, frukostar och sociala medier

Medveten introduktion av nyanställda och vikariefrukostar är andra viktiga metoder.

– Att vårda våra nyanställda lärare är superviktigt för att få dem att känna sig välkomna och vilja bli kvar. Att vårda våra vikarier ökar vår attraktivitet och kan inspirera våra lärarstuderande att vilja komma tillbaka till oss efter avslutad utbildning, säger Stina Hansson.

– Vi är jätteglada över att tre skolor i vår kommun blivit övningsskolor för lärarstuderande, vilket också kan ge positiv inverkan på framtida rekrytering av nyutexaminerade lärare.

Även digitalisering är en viktig metod i en tid när skolan behöver bli allt synligare på sociala medier.

– Vi använder till exempel Pedagog Staffanstorp på Facebook som en informationskanal för att visa det arbete som bedrivs i våra klassrum. Uppåkraskolan använder Facebook och Anneroskolan använder Instagram (kontot heter Anneborggard) för att synliggöra de fantastiska saker som händer i våra elevers utbildning varje dag, alla de många goda exempel vi har som vi är så stolta över, säger Stina och Anja.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.