Tillfällig boendelösning för vuxna ensamkommande nyanlända

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

Hösten 2015 sökte sig rekordmånga människor till Sverige som en konsekvens av krig och fattigdom. Bara under de tre höstmånaderna september till november det året sökte 100 000 personer asyl i Sverige.

Totalt var det 163 000 personer som sökte asyl i Sverige under 2015. Det stora trycket ledde fram till en ny, betydligt striktare, politik – i och med den migrationspolitiska uppgörelse som slöts den 23 oktober 2015 mellan de flesta av riksdagens partier.

Som en följd av denna uppgörelse lade regeringen fram ett förslag om en ny lag, vilken skulle tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. I remissförfarandet som föregick lagstiftningen framförde Staffanstorps kommun synpunkter, bland annat om att hänsyn skulle tas till olika kommuners bostadssituationer och att det skulle vara möjligt att överklaga besluten om andelstal, men dessa synpunkter togs det ingen hänsyn till i lagförslaget.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft – lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att Staffanstorps kommun kommer att anvisas nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. I lagen tas alltså ingen hänsyn kommuners förutsättningar att finna bostäder. Hittills har Staffanstorps kommun lyckats ordna bostäder till de personer/familjer som kommit till kommunen, men för varje nyanländ blir det allt svårare att ordna en plats att bo på.

Migrationsverket har tidigare anvisat nyanlända i den takt som kommunen anmält att det finns bostäder, men har sedan i september 2017 börjat skicka nyanlända före det att de fått klartecken att kommunen har någon bostad att inhysa dem i. Konsekvensen av detta blir akuta nödlösningar, varav tillfällig placering i husvagn är en av dessa lösningar.

Frågor och svar

 1. Vem kommer att bo i husvagn?
 2. Hur länge är det tänkt att vissa nyanlända ska bo i husvagn?
 3. Hur många husvagnar handlar det om? Hur många personer?
 4. Var kommer husvagnarna att ställas upp? Varför just den platsen?
 5. Hur blir det med de sanitära förhållandena?
 6. Hur blir det på vintern?
 7. Är det nya eller begagnade husvagnar? Vad händer med husvagnarna när de som bor i dem kommer att ha flyttat till andra boenden? Vad händer med marken?
 8. Hur är det med säkerheten?
 9. Varför köper kommunen inte bostadsrätter eller villor?
 10. Vad gör kommunen för att främja integrationen?
 11. Hur många nyanlända har kommunen hittills tagit emot?
 12. Var kan jag läsa mer?

1. Vem kommer att bo i husvagn?

Enbart vuxna, ensamkommande, nyanlända kommer att beredas tillfällig plats i husvagn. Barnfamiljer kommer att bo i lägenhet/vandrarhem etc.

2. Hur länge är det tänkt att vissa nyanlända ska bo i husvagn?

Boendet i husvagn är enbart tänkt som en tillfällig lösning för att lösa ett akut problem. De nyanlända kan när som helst flytta om de finner annat boende.

Staten upphör med alla ersättningar efter två år, och då ska de nyanlända vara fullt ut självförsörjande och har samma ansvar som alla andra att själv hitta någonstans att bo.

3. Hur många husvagnar handlar det om? Hur många personer?

I ett första skede blir det sex stycken husvagnar, med upp till två personer i varje. Antalet husvagnar på platsen kan komma att bli fler om Migrationsverkets anvisningar fortsätter på det nya sättet. Men de kan också komma att bli färre om de nyanlända finner egen bostad.

4. Var kommer husvagnarna att ställas upp? Varför just den platsen?

Husvagnarna kommer att ställas upp på kommunal mark på Östra industriområdet i Staffanstorp. Staffanstorps kommun saknar campingplats, stugbyar med mera vilket gjort frågan mer komplicerad, eftersom det behövs el/vatten/bygglov med mera. Platsen har också närhet till bussförbindelser och livsmedelsbutiker.

En samlad bedömning av förutsättningarna att finna en lämplig plats att snabbt ta i bruk har lett till att det blir den aktuella platsen.

5. Hur blir det med de sanitära förhållandena?

Platsen där husvagnarna står är hårdgjord. På området finns det också särskilda servicevagnar med duschar, toaletter, matlagnings- och tvättmöjlighet. Vatten och avlopp är inkopplat på området, liksom elektricitet.

6. Hur blir det på vintern?

Samtliga husvagnar är vinterbonade och fungerar att bo i också på vintern. Elektricitet är inkopplad på området och husvagnarna kan värmas elektriskt.

7. Är det nya eller begagnade husvagnar? Vad händer med husvagnarna när de som bor i dem kommer att ha flyttat till andra boenden? Vad händer med marken?

Samtliga inköpta husvagnar är begagnade, inköpta till en kostnad på cirka 40 000-50 000 kronor per husvagn. När husvagnarna inte längre behövs kommer de att säljas igen.

Själva marken är planlagd för industriändamål och är en del av kommunens markreserv.

8. Hur är det med säkerheten?

Gällande brandskyddsregler följs, bland annat vad gäller säkerhetsavstånd mellan husvagnarna. Matlagning ska ske i den särskilda servicevagn som finns för detta ändamål.

Området kommer att ingå i den väktarrondering som kommunen har idag på andra kommunala objekt, till exempel skolor och förskolor. Polisen är informerad om platsen.

Kommunen tog emot, från och med 2016 fram till mitten av september 2017, emot cirka 85 personer och lyckades finna bostäder åt dessa. När Migrationsverket ändrat sin inställning och skickar nyanlända trots att det inte finns några bostäder måste akuta lösningar användas. Kommunen saknar vandrarhem, hotell, kursgårdar och stugbyar eller liknande. Samtliga idrottshallar är hårt bokade av skolor och föreningar. Modulbostäder medför en kostnad som vida överstiger statens ersättning.

9. Varför köper kommunen inte bostadsrätter eller villor?

Att köpa bostadsrätter eller villor riskerar att driva upp priserna på en bostadsmarknad som redan innebär höga priser. Det är dessutom förknippat med en betydande ekonomisk risk eftersom bostadsrätter för många tiotals miljoner skulle behöva köpas in. Kommunen köper heller inte i vanliga fall in bostäder till andra invånare.

10. Vad gör kommunen för att främja integrationen?

Staffanstorps kommun arbetar aktivt för att de nyanlända ska komma in i samhället på ett bra sätt. Det handlar konkret om samhällsorientering, utbildning i svenska för invandrare, praktikplatser på företag, vuxenutbildning och skola/förskola. Det handlar också om samverkan mellan kommun och ideella organisationer, vilket bland annat lett till språkcafé i såväl Staffanstorp som Hjärup.

11. Hur många nyanlända har kommunen hittills tagit emot?

Staffanstorps kommun har idag tagit emot cirka 85 personer (av den totala kvoten för år 2016 och 2017 på 196 personer).

12. Var kan jag läsa mer?

Du kan ta del av kommunens integrationsplan och bostadsförsörjningsstrategi