Vi ska vara försiktiga med medborgarnas pengar

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

– Vi begärde tidigt att staten skulle ta hänsyn till de små kommunernas boendesituation och att vi skulle kunna överklaga det antal man tilldelade oss om vi inte klarade av det. Men det har staten inte tagit någon som helst hänsyn till, kommenterar Christian Sonesson.

Hittills har Staffanstorps kommun lyckats ordna boende för cirka 95 personer. Ytterligare ett hundratal slussas nu successivt över till kommunen utan hänsyn till om kommunen kan klara att ordna en bostad.

– Vi har sedan förra året klarat av att ordna bostäder för omkring 95 nyanlända som Migrationsverket sänt oss. Men det har tagit tid att lösa boendefrågorna.

– Men nu tvingar staten oss att hitta andra lösningar vilket har blivit ett jättestort problem för oss som vi arbetar hårt med. Konsekvensen av detta innebär att akuta nödlösningar idag måste tas till, varav tillfällig placering av vuxna män i vinterbonade husvagnar är en. Inga barnfamiljer behöver bo i husvagn, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

– Men vi ser helt enkelt inga andra lösningar i dagsläget. Vi har inga tomma lokaler som kan fungera som bostäder, inga stugbyar, vandrarhem eller hotell i vår kommun.

– Vuxna människor klarar av att bo en studentkorridor tillsammans eller göra militärtjänstgöring tillsammans. Inom vissa yrkeskategorier lever man under veckorna hemifrån tillsammans med arbetskamrater och bor i husvagnar eller baracker. Självfallet är det inte optimalt och det var inte på detta sätt vi arbetade med lösningar innan Migrationsverket valde att börja anvisa människor direkt till rådhuset.

– Men vi anser också att lösningen är rationell och ganska billig jämfört med att till exempel uppföra boendemoduler som är väldigt dyrt och en mer permanent struktur. Inte heller att köpa in bostadsrätter eller hus är ett alternativ eftersom det är djupt orättvist och dessutom riskerar att driva upp marknadspriserna och därmed drabba övriga medborgare. Vi måste vara försiktiga med både våra skattemedel och med medborgarnas pengar, säger Christian Sonesson.

Frågor till kommunstyrelsens ordförande

Varför köper ni inte bostadsrätter eller villor för att lösa boendeproblematiken?

– För att det skulle vara orättvist mot alla andra på bostadsmarknaden. Det riskerar kommuninvånarnas pengar och det driver upp priserna. Vi köper ju inte bostadsrätter till någon annan heller och jag kommer aldrig att medverka till det, även om jag vet att andra partier har en annan syn.

Är husvagnsboende en bra lösning?

– När staten hastigt ändrar sig och skickar nyanlända i snabbare takt än vad vi kan ordna bostäder i, så var det den akuta lösning som stod till buds. Lösningen är billigare än modulbostäder, vandrarhem eller liknade. De som bor i husvagnarna har dessutom ett eget ansvar att bli självförsörjande inom två år och är såklart inte tvingade att stanna i husvagnarna om de får möjlighet att själva ordna ett bättre boende.

Vilka krav tycker du att man ska ställa på nyanlända?

– Det viktigaste för en bra integration är att ställa krav på arbete och egen försörjning. Utan ett jobb blir det inte någon bra integration. Men det handlar också om att lära sig det svenska språket och att förstå och följa de regler och normer som gäller i Sverige. Det finns ett stort egenansvar att komma in i det svenska samhället.

På vilket sätt kan kommunen bidra till god integration?

– Framförallt genom att vara tydliga med vilka förväntningar vi har. Vuxna har ett ansvar att försörja sig själva och för barn gäller skolplikt. Vi satsar mycket på att barn som kommit hit från olika länder och som pratar olika språk snabbt kommer in i skolan och lär sig svenska. Vi ombesörjer också SFI-utbildning för vuxna och samhällsorientering.

Vad behöver förändras för att kommunernas situation ska bli bättre?

– För det första krävs en inbromsning av utflyttningen till kommunerna. Det är bättre att de nyanlända bor kvar på asylboen-
dena än att Migrationsverket skickar personer till kommuner utan bostäder. Det borde också införas skärpta bidragsregler och tydligare krav på självförsörjning.

Kommuntilldelning, nyanlända

Sveriges regering har beslutat att samtliga landets 290 kommuner måste ta emot ett bestämt antal flyktingar för uppnå en ”jämnare och rättvisare fördelning över landet”.

Sedan beslutet togs har Migrationsverket fördelat 21 702 nyanlända år 2016 och 23 600 år 2017 till de svenska kommunerna.

Skåne har ålagts att ta emot 2 766 nyanlända för år 2016 och 2 793 nyanlända för år 2017. Siffrorna för 2018 är ännu inte offentliggjorda, men prognosen förefaller något lägre.

Staffanstorp har av dessa tilldelats 99 nyanlända för 2016 och 97 nyanlända för 2017, alltså totalt 196 personer, inkluderat både ensamstående och familjer.

Tilldelningsantalet går inte att överklaga, utan ”ska ske efter proportionalitetsprincipen, det vill säga att hänsyn tas till bland annat situationen på arbetsmarknaden, befolkningens storlek och hur många nyanlända personer som redan bor i kommunen.” (Migrationsverkets formulering.)

Text: StaffanstorpsAktuellt