Regnbäddar – biofilter för dagvatten

Under hösten kommer det att anläggas tio stycken regnbäddar i Författarbyn. Regnbädden är en växtbeklädd markbädd som ska ta hand om dagvatten. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå året ut.

Målet med regnbädden är att efterlikna naturens sätt att med hjälp av fysiska, kemiska och biologiska processer omhänderta
dagvatten. Med regnbäddar får vi tre förbättringar i gatumiljön:

  • Fördröjning av dagvattenhantering
  • Ökar trafiksäkerheten
  • Ett grönare gaturum

I Movium Fakta hittar du mer information om regnbäddar.
Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av regnbäddarna. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.