Regnbäddar – biofilter för dagvatten

Under hösten kommer det att anläggas tio stycken regnbäddar i Författarbyn. Regnbädden är en växtbeklädd markbädd som ska ta hand om dagvatten. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå året ut.

Målet med regnbädden är att efterlikna naturens sätt att med hjälp av fysiska, kemiska och biologiska processer omhänderta
dagvatten. Med regnbäddar får vi tre förbättringar i gatumiljön:

 • Fördröjning av dagvattenhantering
 • Ökar trafiksäkerheten
 • Ett grönare gaturum

I Movium Fakta hittar du mer information om regnbäddar.
Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av regnbäddarna. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.

 

 

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Regnbäddar – biofilter för dagvatten

 1. Hej
  Ni har skyldighet att svara skyndsamt enligt 4 § Förvaltningslagen ”Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.”

 2. Hej!
  Ni har nu placerat en regnbädd mitt emot min fastighet som ligger i första kvarteret på Tegners väg räknat från centrum. Det innebär att ni lett all trafik mot fastigheten och det ör hel del för att vara en villagata. Eftersom Tegners väg är en infartsgata till Författarbyn för alla som kommer från centrum är det mycket trafik på just denna delen av vägen och all trafik har ni nu lett upp mot vår fastighets tomtgräns. Nu är det inte så att dessa regnbäddar är detsamma som ett farthinder. Det körs slalom friskt på gatan och incidenter är på väg att hända då och då när personer går på ”trottoaren” och bilarna nu nyttjar den. ”Trottoarbiten” används nämligen numera som körbana för att man ska slippa sakta ner farten. (Jag vet att den inte klassas som trottoar). Tegners väg är skolväg för barn på väg till Baldersskolan och vissa till Anneroskolan. Det vore bra om infarterna gatorna inom Författarbyn stängs av så man inte kan köra in från vilket håll som helst utan tvingas köra in där det är kortast väg till ens fastighet och definitivt inte kan köra tvärs genom. Hoppas ni kommer markera trottoar med kantsten som ni gjort på Lagerlöfs väg för att minska risken för incidenter för de gående och tvinga trafiken sakta ner. Vägen används även som parkering för kommunanställda dagtid vilket gör gatan ännu osäkrare skolväg. Finns pendlarparkering som de kan använda för att göra T-väg säkrare skolväg. Om inte trottoaren säkras ser vi gärna p-förbud måndag till fredag 8-16.
  Hälsningar

  1. Hej Anette!
   Regnbäddarnas initiala syfte har inget med hastighetsdämpning att göra utan det är en positiv bieffekt. Att bryta sikten och ändra gaturummet är en vanlig åtgärd för att få ner eventuellt höga hastigheter. Även parkerade bilar ger en viss hastighetsdämpande effekt med sin av gatan avsmalnande funktion. Motlutet på gatan är inte tänkt som gångbana utan är en del av gaturummet och ska således nyttjas av fordon. Med låga hastigheter ökar även detaljuppfattningen och reaktionstiden minskar.

   Med anledning av ovan kommer inga ytterligare åtgärder att genomföras i dagsläget.

   Med vänlig hälsning Pär Larsson, Gatuingenjör