Symboliskt första spadtag för fyra spår!

På fredagen den 27 oktober, efter ungefär 20 års planering och förberedelser, togs det symboliska första spadtaget för den stora utbyggnaden av fyra spår mellan Arlöv och Flackarp via Hjärup.

Det skedde genom att regeringens ansvarige representant infrastrukturminister Tomas Eneroth och en grupp förskolebarn fick göra sina handavtryck i en gjutform av betong.

Under de närmaste sju åren ska 1,8 miljoner kubikmeter jordmassor flyttas, 55 km nya spår ska läggas ut, 16 broar i olika storlekar ska byggas och 60 000 kubikmeter betong ska gjutas. Allt beräknas vara klart för invigning 2024 och total budget är 5,4 miljarder kronor.

”Tar höjd för framtiden”

– Idag är ett viktigt startskott för arbetet med att öka punktligheten och skapa en robust järnväg, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Detta är viktigt för hela det nationella tågsystemet och är en del i det samhällsbygge som pågår, där vi investerar i smarta lösningar för att möta klimatutmaningarna och för att möta krav och önskemål från alla våra medborgare. Folk vill åka tåg, företag vill frakta på tågen och man har tilltro till bättre och smartare logistiklösningar.

– Nu bygger vi inte bara bort dagens trängsel, vi tar också höjd för framtidens trafik. Detta är bara starten på kommande stora satsningar på infrastruktur framöver, sa ministern.

– Utbyggnaden är glädjande för alla som pendlar mellan Malmö och Lund, men det är faktiskt glädjande för hela Tågsverige. När vi bygger bort flaskhalsar innebär det bättre punktlighet i hela tågsystemet, sa infrastrukturministern.

Ceremonin ägde rum vid Åkarps station och närvarande var även politiker från de tre berörda kommunerna, Lund, Burlöv och Staffanstorp, samt från region och länsstyrelse. Från Staffanstorps kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M), Nino Vidovic (M), Björn Magnusson (L) samt oppositionsrådet Pierre Sjöström (S).

– Jag minns när jag kom in i fullmäktige 1998. Redan då diskuterades olika lösningar för stambanan genom Hjärup, bland annat tunnel och glasövertäckning, samt nedsänkning två meter. När Trafikverket föreslog fyra meter så tvekade vi inte att teckna avtal, sa Christian Sonesson i en liten tillbakablick:

– Kommunen och Trafikverket har hela tiden velat samma sak, fler spår och ökad kapacitet. Vi tror alla på det här. Möjligheterna är ofantliga och Hjärup som läge är fantastiskt avslutar Christian.

650 tåg/dygn prognos 2030

Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856. Resten av stambanan invigdes året därpå 1857. 1901 lades dubbelspår på sträckan och idag, 163 år efter invigningen, är det alltså dags att börja arbetet med att lägga de efterlängtade fyra spåren på de elva kilometerna mellan Arlöv och Klostergården i Lund.

Fyra spår lades mellan Malmö och Arlöv redan i samband med Citytunneln och bangårdsutbyggnaden i Malmö.

Fem kilometer av sträckan byggs under marknivå. Spåren genom Hjärup grävs ner fyra meter och i Åkarp läggs spåren sex meter under marknivå.

Stationerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station skapas på Klostergården i södra Lund.

Eftersom järnvägen delar alla de tre berörda tätorterna planeras för minst tre överfarter i varje samhälle. I Hjärup blir det en 28 meter bred stationsbro som binder samman västra och östra delen av samhället, inklusive Jakriborg och det planerade Västerstad. Över bron ska både bilar, cyklar och gående samsas. Idag trafikeras södra stambanan dagligen av 450 tåg. Prognosen för 2030 är 650 tåg.

Två tillfälliga spår

För att den omfattande trafiken ska kunna fortgå under hela ombyggnaden läggs två tillfälliga fem km långa spår ut direkt väster om nuvarande spår förbi Åkarp och Hjärup. Dessa spår blir av högre kvalitet än dagens och ska vara i bruk i två år från 2020 då nuvarande spårsystem börjar rivas upp och fyra nya spår läggs ut på sträckan fram till Hjärup. 2022 ska arbetet vara klart från Arlöv fram till Hjärup. 2022 – 2024 anläggs sista sträckan på tre km in till Lund färdig samtidigt som Klostergårdens station byggs.

Entreprenörer är ett svensk-spanskt konsortium i ett joint venture samarbete – NCC och OHL, det vill säga NCC Sverige AB och Obrascon Huarte Lain, S.A. (Ett joint venture är ett samarbete i vilket företag går samman i ett nytt bolag för att kunna bedriva ett gemensamt projekt.) Konsortiet har också i uppdrag att projektera utbyggnaden från Lund till Flackarp.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt