Sockerstan – äntligen på gång!

Inspirationsillustration över Sockerstan. Illustration: Susanna Falck

Äntligen börjar Sockerstan växa fram. Först ut att byggas är det nya vårdboendet med utsikt både mot Sockerbruksparken och den gamla möllan. Byggstart troligen redan i höst.

I vintras tog stadsbyggnadsförvaltningen fram ett gestaltningsprogram som godkändes av kommunstyrelsen i somras.

– Där anger vi riktningen för hur vi vill att det nya området ska utformas, säger planarkitekt Susanna Falck.

– Den röda tråden i Sockerstan är rött tegel eftersom det är ett återkommande material i den befintliga bebyggelsen. Vi ska i möjligaste mån försöka återvinna det gamla teglet från de byggnader som rivs. Det kan användas till detaljer på allmänna platser, murar, utsmyckning och liknande. Det finns även gatsten i området som vi ska återanvända.

Både nytt och gammalt

– Det ska bli ett väldigt varierat område, där kärnan är en tät kvartersstad men även med radhus och hus i park som knyter ihop Sockerbruksparken i väster med Sockerbrukskullarna i den östra delen.

Av den nuvarande bebyggelsen kommer en del att bevaras och en del att tas bort.

– Vi ser gärna att man bevarar och omvandlar den befintliga bebyggelsen vad gäller Fabriken, Betladan och Sågtandshusen i den första etappen, säger Susanna Falck. Men vi är inte säkra på byggnadernas framtid ännu. Vi behöver hitta exploatörer som vill ta sig an de gamla byggnaderna.

Området är uppdelat i ett antal olika etapper och kommer att erbjudas flera olika exploatörer.

– Vi vill gärna se en stor blandning och variation. Vi har valt att dela in området och även kvarteren i flera delar för att få olika byggnadstyper, olika material och former, så att det upplevs som spännande och inte enformigt.

Vårdboendet

Detaljplanen för det första bygget har redan vunnit laga kraft. Just nu avslutas saneringsarbetet. Uppförandet av Sockerstans vårdboende inleds i höst av exploatören Odalen Fastigheter.

– Troligen sker byggstart inom två månader, så fort länsstyrelsen godkänt att marksaneringen är klar och så snart bygglovet därefter godkänts. Det ska bli 72 boendeplatser i fyra våningar med en indragen femte våning med takterrass och utsikt mot Sockerbruksparken. Det blir ett grönt tak med växter vilket är väldigt bra för dagvattenhanteringen samt växthus för de boende.

”Kontoret”

Nästa steg är detaljplanen Sockerstan Kontoret som innefattar ett kvarter med den röda tegelbyggnaden som tidigare har använts som kontor, alldeles öster om dagens entré till området från Dalbyvägen.

– Den gamla kontorsbyggnaden ska omvandlas till bostäder av Darjac Fastigheter. Kontoret blir ett kvarter med ny bostadsbebyggelse och möjlighet till någon form av verksamhet. Planerna har varit på samråd och ska vidare till granskning. Antagandet sker under 2018.

Totalt 1 200 bostäder

Sockerstan kommer, när den är färdigbyggd, att bestå av 1 200 bostäder, allt från radhus till kvartersbebyggelse och även hus i park i området mellan Sockerbruksparken och Sockerbrukskullen – ett projekt i etapp 3 längre fram i tiden.

Etapp 1 är den mest omfattande delen av utbyggnaden. Här ingår hela det centrala fabriksområdet.

– Vi räknar preliminärt med samråd under våren och därefter granskning och antagande någon gång under 2019, säger Susanna.

I etapp 1 ingår Sockertorget, Sockerstans fintorg och Amaranten, en urban park som tar vara på Sockerbrukets historia. Andra platser som ingår i framtida etapper är Stationsplatsen vid järnvägen för framtida superbuss eller spårbunden trafik och Strösselplatsen som blir övergång mellan kvartersstaden och punkthusen invid Sockerbruksparken.

– Sockertorget som blir stadsdelens viktigaste mötesplats ligger vid Betladan och Dalbyvägen, ett torg med sirliga träd i grupp som skapar rumslighet, säger Susanna Falck. Här ser vi också gärna en transparant glasbyggnad med någon slags serviceverksamhet som kan ”spilla” ut över torget.

Anläggandet av Sockerstans paradgata, Sockerallén från Dalbyvägen upp genom Sockerstan förbi Sockerbruksparken ingår också i den första etappen.

Aktiva fasader, radhus och hus i park

Byggnaderna i Sockerstan ska byggas med aktiva öppna fasader mot gatorna och lugna gröna gårdsmiljöer och i varierad utformning med olika uttryck och höjder och en mångfald av material. Det röda teglet varvas med andra material och även inslag av gröna väggar och tak.

Längs gatorna skapas små indragna platser med trädplanteringar för att tillföra mer grönska.

I området norr om Sockerbruksparken planeras radhus i högst tre våningar som en övergång mellan Sockerstan och de radhus- och villaområden som redan finns här.

Öster om Sockerbruksparken planeras några karaktärsfullt utformade punkthus som landmärken. Husen varierar i höjd, från sex till tolv våningar för att skapa dynamik och alldeles intill bevaras Kamrersvillan som får ett nytt sammanhang och påminner om sockerbrukets glansdagar och historia.

Planerna inleddes 2009

Planerna på att skapa en ny stadsdel i det gamla sockerbruksområdet har funnits sedan kommunen köpte området 2009. En vision för den nya stadsdelen togs fram och i samband med detta bjöds allmänheten även in till en namntävling. Vinnande förslag blev ”Sockerstan”.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt