Sjukvårdsteam ger fler äldre sjukvård i hemmet

Vård i hemmet så långt det är möjligt, ökad kontinuitet, bättre tillgänglighet, stärkt patientsäkerhet.

En ny satsning på sjukvårdsteam och vård i hemmet ger äldre sjuka i Staffanstorps kommun möjlighet att få vara kvar hemma i stället för att läggas in på sjukhus.

– Det rör sig om ett helt nytt sätt att vårda äldre med patienten i fokus. Tanken är att det ska bli en mera sammanhållen vård som ska erbjudas de mest sjuka. Vi undviker onödiga inläggningar och ger så mycket vård som möjligt i hemmet, säger Leila Misirli, avdelningschef för vård och omsorg.

Vårdteam i hemmen

Meningen är att den nya teambaserade vårdformen ska genomföras i hela Region Skåne.

Istället för att läggas in på sjukhus, ibland flera gånger per år, får patienten besök i hemmet av teamen som består av distriktsläkare från vårdcentralen och sjuksköterskor från kommunen.

Teamen kan också kompletteras med andra yrkeskategorier som till exempel rehabpersonal och dietister.

Den teambaserade vårdformen är ett samarbete mellan kommunerna och regionens primärvård och slutenvård.

– Viktigt är dock att vi ska kunna ses som en gemensam organisation för patienten, som kommer att känna sig trygg med det sammanhållna teamet, säger Leila.

Frivilligt deltagande

Vårdformen är frivillig och vårdplaneringen sker i samverkan med teamen och tillsammans med patienter och anhöriga.

– Vi lyssnar på vad patienten förväntar sig med sin vård, vilka önskemål de har och hur de skulle vilja ha det om de blir ännu sjukare. Vi gör en samordnad individuell vårdplanering, skriver remisser när det behövs och för de vardagliga önskemålen vidare till omvårdnadspersonalen, berättar ett av teamen som består av sjuksköterskorna Camilla Anagrius och Eva Lundgren på Humana samt distriktsläkare Fredrik Svensson vid vårdcentralen.

Ökad patientsäkerhet

– Detta betyder en snabbare och mer individuellt anpassad hjälp. Den nya vårdformen innebär också en ökad patientsäkerhet genom att vi lättare kan byta information inom gruppen.

Det finns idag i praktiken tre olika vårdsystem inom sjukvården. Kommunen har ett, primärvården ett och slutenvården ett.

– Dessa tre olika journalsystem kommunicerar inte med varandra, vilket är ett hot mot patientsäkerheten, säger distriktsläkaren Fredrik. Vi i det nya teamet har ett nytt dataprogram som kopplar ihop alla tre enheterna som arbetar med vårdtagare och där vi skriver in den samordnade individuella vårdplanen för varje patient och den kan alla läsa. Det garanterar en högre patientsäkerhet.

– Tanken är att hembesök av läkare ska kunna ske inom två timmar men där är vi inte ännu. Visionen är att primärvården även ska kunna lägga in direkt på äldreavdelning på sjukhuset, utan att patienten ska behöva gå via akutmottagningen.

Fyra kriterier bör uppfyllas

Fyra av följande sex kriterier bör uppfyllas för att patienten ska få vårdas i hemmet inom ramen för den nya vårdformen:

Tre eller fler kroniska diagnoser, ha varit inlagd på sjukhus tre gånger eller fler de senaste tolv månaderna, ha sex eller fler stående läkemedel eller mediciner, inte själv klara den personliga omvårdnaden, vara 75 år eller äldre eller erhålla hemsjukvård.

Den nya satsningen har tagits emot mycket positivt av både patienter och anhöriga. Redan idag har man 23 inskrivna patienter, de flesta boende på Pilegården. Även personer boende på Magnoliagården samt äldre sjuka i egen bostad kommer att inbegripas i satsningen.

– Vi jobbar vidare med att identifiera alla som kan erbjudas vårdformen, säger Leila Misirli. Vi spurtade på rätt rejält redan i höstas och ligger långt framme.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt