Fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla

Planområde Flackarp-Höjebromölla. Illustration: Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området vid Flackarp-Höjebromölla. Det övergripande syftet med planen är att lyfta fram områdets unika värden, och med utgångspunkt från dessa ange hur den del av kommunen som ligger närmast Lunds tätort ska kunna utvecklas långsiktigt.

Området erbjuder ett attraktivt och strategiskt läge. Här kan man bo och verka mitt i en storstadsregion med närhet till både Lunds centrum och det omgivande jordbrukslandskapet. Höje å, som rinner längs gränsen mellan Staffanstorp och Lund, utgör en viktig resurs för natur, rekreation och friluftsliv. Vid Klostergården i Lund – bara ett stenkast från kommungränsen norr om området – kommer det i samband med fyrspårsutbyggnaden att byggas en helt ny station för Pågatågstrafik, som beräknas vara klar 2024. Detta skapar förutsättningar för en bra kollektivtrafik även för Flackarp.

Ambitionen är att den tilltänkta bebyggelsen ska skapa småskaliga områden med en mix av bostäder, verksamheter, samhällelig service och attraktiva grönområden. Planområdet består till stor del av jordbruksmark med höga landskapliga värden, vilket gör det viktigt att hitta en bra avvägning mellan att bebygga och att bevara.

Var med och tyck till!

Ett förslag håller på att arbetas fram och tanken är att samråd ska ske under hösten 2018. Då kommer du ha möjlighet att lämna in dina idéer och synpunkter.

Mer information och samrådshandlingar kommer att publiceras på  webbplatsen.

En fördjupad översiktsplan anger hur mark- och vattenområden inom ett visst geografiskt område ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas bland annat var nya bostads-, handels- och grönområden föreslås ligga i framtiden. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.