Staffanstorps kommun tar fram en ny översiktsplan

Bakgrundskarta_Hela kommunen

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste strategiska dokument för hur vi vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt.

Men Staffanstorps kommun är mycket mer än markytan. Den är också människorna och allt som vi tillsammans gör här. Den nya översiktsplanen kommer därför, på samma sätt som den förra, att ges formen av ett framtidsdokument som målar upp en samlad bild av hur vi vill att vår framtid ska se ut.

Staffanstorps nu gällande översiktsplan Framtidens kommun
– perspektiv 2038 antogs 2009 och aktualitetsförklarades 2011. I dokumentet, som tar ett helhetsgrepp på kommunens framtidsfrågor, blickade vi 30 år in i framtiden och visualiserade våra framtidsmål genom fem identitetsbärare: hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. Under de snart tio år som gått har flera delar i vår översiktsplan förverkligats och vi är nu 24 000 invånare i kommunen – 3 000 fler än 2009. Parallellt har omvärlden utvecklats, förutsättningar förändrats och våra framtidsmål blivit ännu skarpare. Genom att omvärdera och uppdatera framtidsdokumentet ges goda möjligheter för kommunens invånare, förtroendevalda och tjänstepersoner att fortsätta utveckla och förbättra vår kommun.

Den nya översiktsplanen kommer att heta Framtidens kommun – Livsoas 2039. Vi tittar 20 år framåt i tiden och fortsätter mot samma mål och förfinar det goda arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som kommer att fortsätta växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår livsoas i ännu högre grad genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostadsbehov för cirka 39 000 människor år 2039 samtidigt som vi inte behöver ta lika mycket mark och resurser i anspråk.

– Just nu arbetar vi med att ta fram ett första förslag till ny översiktsplan, en så kallad samrådshandling, och denna planerar vi att kunna presentera under hösten 2018. Då kommer den att ställas ut, bland annat i rådhuset, på biblioteken och på vår webbplats, under cirka två månader. Den som vill får då gärna lämna goda idéer eller synpunkter på förslaget. Därefter sammanställs alla tankar och synpunkter till grund för omarbetning och uppdatering av förslaget. När det är klart blir det dags för utställning, preliminärt kan det ske under våren/sommaren 2019, och då finns ytterligare tillfälle att lämna synpunkter, säger Thomas Lexén, stadsarkitekt på Staffanstorps kommun.

På webbplatsen kan du följa processen och vara med och tycka till under kommande samråd och utställning. Dina synpunkter, tankar och intressen gällande kommunen är av stor vikt för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt.