Upprustning av grönstråk i västra Hjärup

Nu är det dags att rusta upp vändzonerna som vetter ut mot gång- och cykelvägen som går igenom området Namnbyn i Hjärup. Gamla, förvuxna buskage kommer att röjas för att ge plats åt nya, blommande buskar. Likaså kommer nya träd med stora prydnadsvärden att planteras in utmed grönstråket.

Gång- och cykelstråket som går igenom området Namnbyn i västra Hjärup kantas av flera vändzoner. Kring vändplatserna finns vegetation dels som avgränsare mellan parkering och gång- och cykelväg, dels som hinder för genomfartstrafik. Vegetationen har i många avseende helt tappat sitt prydnadsvärde och är förvuxen.

Bild: Förvuxet buskage. Foto: Karl Clarin, Staffanstorps kommun.

För att långsiktigt lyfta dessa vändplatser och samtidigt höja attraktiviteten utmed det välbesökta grönstråket, kommer nu vegetationen att bytas ut. Gamla buskage kommer att ersättas av blommande buskar och nya trädrader kommer att planteras in utmed gång- och cykelvägen för att försköna området ytterligare.

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer PEAB och Green Landscaping att utföra upprustningen. Arbetet påbörjas onsdagen den 2 maj och pågår under hela månaden. Under denna period kommer parkeringsplatser i vändzonerna att vara blockerade under en begränsad tid. Vi hoppas att ni har överseende med dessa störningar och att ni kommer uppskatta resultatet.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Tekniska enheten
046–25 11 00.