Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:168, Valhallavägen – Antagen!

Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads-och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet.

Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger marken.

Planen var ute på granskning 2018-03-08 — 2018-03-25 och antogs 2018-06-20.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (2018-07-04). Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under de tre veckorna eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

För att läsa mer om planen klicka här!