Trygghetsmätningen för 2018 är här!

Polisen. Foto och licens: Ulrika Vendelbo

2018 års trygghetsmätning visar på en positiv utveckling i kommunen.

Vi ser en positiv trend 2018, där problembilden har förbättrats inom flera områden så som buskörning med mopeder och ungdomsgäng som stör ordningen. Självklart finns det områden som vi måste arbeta vidare med, framförallt när det gäller nedskräpning, viss problematik i tätort och bilar som kör för fort. Trots relativt få bostadsinbrott samt trygghetsskapande åtgärder som grannsamverkan och DNA- projekt upplever dock många medborgare oro för inbrott i bostad.  Det finns dock inte alltid en korrelation mellan upplevd otrygghet och faktisk otrygghet.

Staffanstorp är en väldigt trygg och säker kommun att bo och vistas i. Kommunen kommer att arbeta vidare med ordningsvakter för att bibehålla denna positiva trend, samarbeta med polisen genom sociala insatsgrupper, grannsamverkan och medborgardialoger samt sätta upp fler kameror och driva DNA-projektet vidare för att skapa en ökad trygghet. En annan viktig del av arbetet är såklart det interna samarbetet inom kommunen för att skapa en hållbar utveckling inom trygghetsarbetet.

Trygghetsmätningen

Varje år genomför Polisen tillsammans med kommunerna i landet en trygghetsmätning. Den har genomförts sedan mitten av 1990-talet med syfte att ta del av medborgarens upplevelse av trygghet, polisens insatser samt upplevda ordningsstörningar och brottsutsatthet. Eftersom trygghetsmätningen är årligen återkommande är den ett bra jämförelsematerial för polisen samt kommunen att utgå ifrån, för att kunna planera och agera i arbetet med trygghet.