Effektivare politisk organisation

Kommunfullmäktiges möte i före detta biblioteket, Staffanstorp. Foto: Lisbeth Svensson

Den största förändringen på 25 år genomförs just nu i den politiska nämndsorganisationen i Staffanstorps kommun.

Målet är att skapa större effektivitet genom en tydligare uppdelning av kommunens olika ansvarsområden, en nämnd delas och blir två och två nämnder tas bort och ersätts med tre beredningar.

– Förhoppningsvis kommer medborgarna att uppleva att det politiska beslutsfattandet blir mer effektivt och snabbare och att vi ger de viktigaste frågorna störst fokus, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Tanken är att kunna möta dagens frågor på ett mer renodlat sätt och skapa större utrymme för långsiktighet.

Kommunstyrelsen minskas från tretton till elva ledamöter och ersättarna minskas från tio till åtta. Samtidigt får kommunstyrelsen fler frågor på sitt bord.

Socialnämnden delas upp i en arbetsmarknadsnämnd och en omsorgsnämnd. Den förstnämnda får fokus på arbetsmarknad, integration, sfi och vuxenutbildning, den andra får fokus på äldrevård, LSS samt övrig vård och omsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden tar över vissa av socialnämndens tillsynsuppgifter.

Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ersätts med två beredningar för de båda ansvarsområdena, med åtta ledamöter i varje, som lägger fram sina förslag direkt till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen får även ansvar för vissa typer av demokratifrågor. Miljöfrågorna får extra fokus genom att en särskild miljöberedning inrättas.

Det är när detta skrivs ännu inte klart med ordförandeposter eller ledamöter i de nya nämnderna och beredningarna.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt