Sämre resultat i skolrankning – men åtgärder börjar ge effekt

Matematik. Foto och licens: Åsa Siller

Den 6 december släpper Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sin årliga rapport, Årliga jämförelser 2018. Jämförelserna rör skolresultat mellan Sveriges skolor för årskurs 6 och 9 samt resultat på nationella prov i årskurs 3.

Sämre behörighet och resultat

De elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2018 har lägre resultat jämfört med tidigare år. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen har sjunkit från 83 procent 2017 till 76 procent 2018. Behörighet till yrkesprogram har sjunkit från 89 procent till 82 procent. Som kommun rankas Staffanstorp på plats 201, eller 227 om vi räknar med både kommunala och fristående enheter. SKL:s rankning är modellberäknad utifrån ett statistiskt förväntat resultat, och grundar sig på en jämförelse mellan kommuner. Trots den låga placeringen i rankningen ligger Staffanstorps kommun över rikssnittet i faktiska resultat och tillhör dessutom de 25 procent som har högst andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen för årskurs 9.

Ny ledning och minskad personalomsättning

Kunskapsutvecklingen hos niondeklassarna som lämnade grundskolan våren 2018 har inte varit så stark som vi har önskat. En förklaring till detta är att dessa elever på Balderskolan och Hagalidskolan har varit drabbade av en hög personalomsättning. Genom målmedvetet arbete ser vi nu en minskad personalomsättning på kommunens samtliga skolor, varav Hagalidskolan som tidigare varit hårt drabbad (26 procent under 2017) har haft en omsättning på endast 7 procent 2018. Under det senaste läsåret har vi tillsatt nya skolledningar på de båda skolorna samt anställt ny skolchef i kommunen. Utvecklingsarbetet på skolorna går nu i rätt riktning. Utifrån löpande resultatuppföljningar ser prognoserna positiva ut för nuvarande årskurs 9.

Mycket starkt resultat i årskurs 6

För Staffanstorps kommuns elever i årskurs 6 fortsätter resultaten att ligga på en hög nivå (bland de 20 procent högsta i Sverige) och ökar inom flera ämnen, exempelvis inom svenska och matematik. I de nationella proven i årskurs 3 fortsätter eleverna att prestera över rikssnittet.