Eleven kan få betala skadegörelse

Krossat glas. Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

– Den som medvetet eller på grund av vårdslöshet förstör något måste också ta konsekvensen och ersätta det som skadats.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i november om tydliga riktlinjer för hur skolorna i Staffanstorps kommun ska agera vid skadegörelse av olika slag. Beslutet var helt enigt.

– Det var enighet i nämnden, alla röstade för, vilket jag ser som ett sundhetstecken, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M).

– Detta är ännu en del i vårt arbete att öka studiero och ansvarstagande.

Tidigare har till exempel beslutats om riktlinjer för agerande vid kränkande behandling, orosanmälan och för användning av mobiltelefoner med mera i skolan.

– Skola och förskola ska vara en trygg och välkomnande miljö där studier och kunskap är i fokus.

Staffanstorps kommun har tidvis varit hårt drabbat av skadegörelse på skolbyggnader och offentliga fastigheter.

– Omfattningen har varierat från tid till annan men det rör sig om betydande kostnader för reparationer, det har blivit ganska stora pengar, säger Nino Vidovic.

Tydlig policy

– Det är oerhört viktigt att förstå att skadorna, om man förstör något och det inte sker genom olyckshändelse under lek utan är en medveten handling eller skett genom vårdslöshet, inte kan betalas med pengar som är avsatta för att öka kvaliteten och förbättra skolverksamheterna.

Nino understryker att ansvarsfrågan i varje ärende ska utredas rättssäkert. När minderåriga varit inblandade blir det föräldrarna som får betala. Vid större skadegörelse sker polisanmälan.

– Tidigare har det inte funnits stor tydlighet i hur skolorna ska hantera denna typ av ärenden utan beslut har tagits utifrån varje händelse. Nu finns det en tydlig policy att luta sig mot så att vi får likvärdighet i alla berörda verksamheter, det är viktigt att det blir samma hanteringssätt inom alla verksamheter.

– Målet är att minska kostnaderna för skadegörelse, så att pengarna istället kan användas till något positivt i våra förskolor och skolor, men även att omfattningen ska minska för att skapa en tryggare miljö.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt