Planerna för Västerstad börjar ta form

Inspirationsskiss Hjärup Västerstad. Illustration: Gehl

Det efterlängtade startskottet för nya Västerstad i Hjärup närmar sig. I början av nästa år blir det samråd för den första detaljplanen som omfattar ungefär halva området.

– Vi hoppas på byggstart i årsskiftet 2020/2021, vi gör just nu alla de förberedelser vi kan för att kunna komma igång med utbyggnadsarbeten så snart vi har en antagen detaljplan, säger marknadsområdeschef Carin Malmgren Egermayer på Skanska.

Västerstad har funnits med i framtidsbilden av Hjärup sedan flera år och ska byggas av Skanska på företagets egen mark mellan Jakriborg, Lommavägen och Ynglingavägen. På området låg tidigare Skanska Prefabs fabrik.

– Arkeologiundersökning och tillhörande utgrävning är gjord och rivningen av den gamla betongfabriken pågår nu för att möjliggöra utvecklingen av området.

Successiv utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske successivt i flera etapper och styras via flera detaljplaner. I ett första steg planeras för cirka 500 bostäder i en varierad bebyggelse.

– Området måste få växa fram i en takt som både marknaden, kommunen och vi på Skanska hinner med i, säger Carin Malmgren Egermayer.

– Vårt fokus ligger på samhällsutveckling och hållbarhet. Det är viktigt för oss att berika Hjärup genom att i rätt takt levandegöra den västra sidan av den nya stationen.

Totalt kommer ett färdigutbyggt Västerstad att innehålla ett tusental nya bostäder med en mångfald av boendeformer som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter, i kombination med olika verksamheter. Det blir en blandning av kedjehus, radhus, friliggande villor och flerbostadshus på planområdet som är 9,5 hektar stort.

Högre livskvalitet

Här kommer även att finnas handel, kontor, förskola, vård och omsorg i någon form, ett vårdboende samt rekreationsområden, allt i en levande miljö.

En stor park och några mindre finns med i planen tillsammans med ett grönstråk med dagvattenhantering längs järnvägen. Förlängningen av Allégatan blir huvudstråk tillsammans med den nya Centrumgatan och det gamla stickspåret blir gång och cykelbana.

– Det är viktigt för oss att skapa en varierad bebyggelse som är tilltalande i både struktur och gestaltning och med möjligheter till användbara utemiljöer och bra service. Detta område kommer att tillföra Hjärup en högre livskvalitet.

Rätt läge

Den planerade breda bron över järnvägens nya fyra spår kommer att ta bort den barriäreffekt som spåren utgör i dag.

Den nya bebyggelsen tros också sätta Jakriborg i ett nytt sammanhang och ge hela Hjärup mer efterlängtad service.

Det finns flera tecken på att intresset för Västerstad växer bland både nuvarande och framtida potentiella Hjärupsbor.

– Vi börjar känna trycket, vi får en hel del samtal från intresserade privatpersoner, säger Carin Malmgren Egermayer. Det är helt rätt läge nu.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt