Närvaro viktig för eleven

Lektion. Foto och licens: Åsa Siller

Med elevens bästa i absolut fokus har barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorps kommun beslutat införa ett vitesbelopp på hundra kronor om dagen vid återkommande otillåten frånvaro från skolan.

– Det enda målet är att få varje elev att gå i skolan. Utgångspunkten är elevperspektivet. Det spelar ingen roll hur mycket resurser vi satsar på skolan om inte eleven tar del av undervisningen. Närvaro är en absolut nödvändighet för att eleven ska nå goda skolresultat och få med sig rätt verktyg ut i livet.

– För att lyckats med detta har vi antagit nya riktlinjer, vi sätter ner foten och tillämpar de verktyg skollagen och skolinspektionen tillåter oss att göra. Men bara när en rad andra åtgärder är prövade, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M).

Generell signal

Användandet av vite ska i första hand ses som en signal till elever och vårdnadshavare om vikten av hög skolnärvaro, men kommunen kommer inte att tveka när andra möjligheter är uttömda.

– Skolans uppgift är att skapa en bra grund för livet för våra elever och det är därför viktigt med verktyg så att skolan har en chans att lyckas med sitt uppdrag. Det är därför lika viktigt att sända en generell signal som en enskild. Många steg ska passeras innan vi når fram till utdömandet av vitesbelopp och vi hoppas att våra tidigare åtgärder ger resultat så att vi inte behöver utfärda några vitesbelopp.

– Det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall, först och
främst en löpande närvarokontroll. Vid behov går vi vidare med en rad åtgärder, samtal med eleven, utvecklingssamtal, mentorsmöte, kopplar in ett elevhälsoteam, förslag till åtgärdsprogram, upprättar en nämndsanmälan och har möte mellan utbildningsförvaltning och nämndens arbetsutskott. Vi släpper inte ärendet utan gör löpande uppföljningar.

– Fungerar inte några av dessa insatser tvekar vi inte att använda vite till föräldrarna ur ett elevperspektiv, av hänsyn till elevens framtid och behov av utbildning.

Kännbart

Det var i våras barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorp konstaterade en mycket hög frånvaro hos ett litet antal grundskoleelever i kommunen. När inga andra medel hjälpte beslöt politikerna att använda en ny metod från och med höstterminen 2018. Vitesbeloppet utdöms av Förvaltningsrätten efter ansökan från kommunen och pengarna går inte till kommunen utan direkt in i statskassan.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt