Förebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Det förebyggande arbetet i Staffanstorps kommun organiseras delvis om för att effektivare möta medborgarnas förväntningar och önskemål.

Ett större fokus kommer att läggas på bland annat fritidsgårdsverksamheten inom ramen för ”Ung i Staffanstorp”. Satsningen på kommunala ordningsvakter fortsätter.

Nedan följer frågor och svar angående det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Staffanstorps kommun.

1. Kommer Fältgruppen att läggas ner?

Beslut i frågan fattas av arbetsmarknadsnämnden den 17 januari. Fältgruppen i sin nuvarande form kommer att fasas ut under 2019. En del av det arbete som idag utförs genom Fältgruppens försorg kommer i fortsättningen att ske inom ramen för andra kommunala verksamheter.

2. Vad är orsaken till de organisatoriska förändringarna i det förbyggande arbetet?

Fältgruppens arbete har förändrats över tiden. Samhället ser idag annorlunda ut, och kommunen har idag ett större utbud av insatser inom förebyggandeområdet. Kommunen värderar, prioriterar och utvecklar ständigt sin verksamhet.

3. Sparar Staffanstorps kommun in på det förebyggande arbetet och trygghetsskapandet?

Under de senaste åren har resurserna för det förebyggande och trygghetsskapande arbetet – i dess hela bredd – ökat kraftigt, se förteckning över förebyggande och trygghetsskapande insatser i Staffanstorps kommun.

4. Hur utvecklar Staffanstorps kommun det förebyggande arbetet?

Satsningarna på till exempel ”socionom i skola” de senaste åren är ett exempel på hur kommunen möter nya utmaningar och behov i samhället. Fritidsgårdsverksamheten kommer att stärkas finansiellt och personellt.

5. Är det bara kommuner som arbetar förebyggande och trygghetsskapande?

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Staffanstorps kommun är inte bara en kommunal angelägenhet. Polisen, Region Skåne, organisationer, grupper och enskilda inom frivilligsektorn är ovärderliga partners i det gemensamma förebyggande arbetet i Staffanstorps kommun.

6. Hur ser Staffanstorps kommun på sin roll och sitt uppdrag avseende det förebyggande arbetet?

Internt kommer vi att fortsätta arbetet med att samordna och effektivisera förvaltningarnas förebyggande aktiviteter. Staffanstorps kommun står fast vid sina åtaganden och sitt engagemang för våra barn och unga – nu och i framtiden.

7. Ersätter ordningsvakterna fältgruppen?

Det finns inget samband mellan fältgruppens arbete och satsningen på kommunala ordningsvakter – varken finansiellt, organisatoriskt eller uppdragsmässigt.

8. Hur fortsätter arbetet med ordningsvakterna?

Satsningen på kommunala ordningsvakter kommer att fortsätta som tidigare.

9. Var hittar jag mer information om Staffanstorps kommuns förebyggande och trygghetsskapande arbete?