Modernt bostadsområde med urgamla anor

Vikhem V. Illustration: Staffanstorps kommun

Det nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp växer så det knakar och sista etappen är nu ute på samråd. Området byggs på historisk mark. Omfattande fynd har gjorts efter urgamla bosättningar från både stenålder, vendel- och vikingatid.

Den bärande visionen av området mellan Kronoslättsvägen och riksväg 11 har redan från början varit att skapa en utbyggnad av Staffanstorp med en hög livskvalitet för lång tid framöver.

Totalt består Vikhem när det står helt klart av fler än tusen nya bostäder av olika slag i en blandad bebyggelse.

Här uppförs bostäder för alla kategorier boende; barnfamiljer, par, ensamstående och seniorer, en förskola och en f-9-skola byggs i sista etappen.

Här anläggs torg, parker, dammar, promenadslingor och cykelvägar samt finns även möjlighet för mindre butiker, kontor, caféer och restauranger att etablera sig.

– Vi bygger tätt för att spara den viktiga jordbruksmarken. Men Vikhem kommer inte att upplevas så tätt eftersom vi också anlägger fyra nya gröna parker, flera dammar, gångstråk, cykelvägar och gator, konstaterar plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius.

Vikhem V på samråd

Utbyggnaden är uppdelad i fem etapper.

– Vårt förslag till detaljplan innehåller 150 bostäder, en liten park, en förskola och en f-9-skola, en ny idrottshall som ska anläggas precis intill Staffansvallen, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs väg 11 samt annan infrastruktur som är nödvändig för området. Kommunen blir huvudman för idrottshallen.

– Staffanstorps kommun behöver en större idrottshall och vill vid större arrangemang kunna samordna med Hagalidhallen och Staffansvallen, säger Karolina Gnosspelius.

Skolan ska drivas av Internationella engelska skolan som redan finns etablerad på ett 30-tal platser i landet från Lund i söder till Umeå i norr. Hemsö blir byggherre för skolan. Exploatörer av området är ännu inte utsedda.

Koppling till Uppåkra

Vikhem är ett spännande bostadsområde även ur historiskt perspektiv. Här låg ett tätbebyggt samhälle redan under järnåldern med stark koppling till Uppåkra, och spår av bosättningar har hittats med anor ända tillbaka till stenåldern.

Vid markundersökningarna har arkeologerna funnit 3 595 stolphål som visar spåren efter 91 stolpbyggda hus från olika tidsepoker.

– Detta är den näst rikaste fyndplatsen i regionen vad gäller dräktsmycken. Ovanligt många ben av häst visar även på en tidig hästanknytning i området, vilket är intressant med tanke på att Beden och Grevie med dagens hästnäring ligger alldeles intill, säger Karolina Gnosspelius.

– Vi har föreslagit att gatorna får namn med koppling till vendeltiden och vikingatiden samt fynden man gjorde i samband med utgrävningen.

Enligt arkeologerna var de flesta av de gamla husen byggda och bebodda inom ett tidspann av fyrahundra år, från yngre romersk järnålder cirka 200 e.Kr. fram till vendeltiden 550-800 e.Kr.

Boplatsens viktigaste period förefaller ha inträffat under folkvandringtiden och vendeltiden mellan cirka år 400-800 e.Kr.

Även under vikingatiden 800 e.Kr-1050 e.Kr. har stora gårdar legat på platsen. Men man har också hittat mycket tidiga spår av enstaka hus från bronsåldern och till och med från förromersk järnålder.

Mer information om utbyggnaden av Vikhem >>

Vikhemsutbyggnaden

  • Vikhem 1. Ursprungsbebyggelsen i västra delen av området.
  • Vikhem II Tappersborg. Här har byggts 80 nya bostäder, radhus och friliggande villor. Färdigställt i år.
  • Vikhem III. Totalt cirka 350 bostäder byggs totalt. Radhus, kedjehus, friliggande villor, flerbostadshus, fribyggartomter. Färdigställs 2020.
  • Vikhem IV. Cirka 560 bostäder, inkluderat Villa Vikhem, ett sexvånings vårdboende med 60 bostäder som färdigställs 2019 samt 500 villor, radhus och lägenheter. Beräknas klart 2021.
  • Vikhem V. Östra och sista delen. Detaljplan på samråd 19 november till 16 december. Cirka 150 lägenheter, småhus samt förskola, f-9-skola och stor idrottshall planeras.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt