Goda vitsord efter skolinspektionens besök

Skolinspektionens rapport är ett kvitto på stor utbildningsinsats och stort engagemang, säger biträdande utbildningschef Ann Edvik. Foto: Ivar Sjögren

 

Skolinspektionen har nyligen besökt och granskat verksamheten vid tre skolor i Staffanstorps kommun.
– Samtliga har fått positiva omdömen vilket är ett gott kvitto på stort engagemang och arbetsinsats både hos personal, skolledning, elever och vårdnadshavare, säger biträdande utbildningschef Ann Edvik vid Staffanstorps kommun

– Det viktigaste är det barnen lär sig i skolan och att det är en trygg och lugn miljö och det har skolinspektionen visat för alla tre skolorna. Sedan finns det delar som skolinspektionen kritiserar och det tar skolorna också till sig.
Skolan är en myndighet och styrs därför av ett statligt kontrollorgan som ibland kommer på besök för att se hur verksamheterna fungerar.
– De stannar ofta ett par dagar, besöker lektioner, intervjuar elever, pedagoger, rektorer och ibland vårdnadshavare, säger Ann Edvik som är närmaste chef för Staffanstorps kommuns rektorer och förskolechefer.
I vinter har Hagalidskolan, Mellanvångsskolan och Baldersskolan fått besök av skolinspektionen som tillämpat två olika typer av rutinmässig inspektion, regelbunden kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn.

Hagalid och Mellanvången

Regelbunden kvalitetsgranskning är inriktad på kunskap och kunskapsinhämtning, hur väl skolorna ger eleverna förutsättningar att nå målen.
Fyra områden har granskats på Hagalidsskolan och Mellanvångsskolan. Rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.
– Alla dessa fyra områden har fått positiva omdömen, utom att skolan behöver arbeta med ett mer strategiskt jämställdhetsarbete och i högre grad analysera skillnaderna mellan pojkars och flickors kunskapsresultat. Man ser att pojkar, även nationellt, presterar sämre än flickor i skolan.
– I beslutet framgår att trygghet och studiero är mycket bra och att det bedrivs en mycket god undervisning, konstaterar Ann Edvik.

Baldersskolan

Vid regelbunden tillsyn undersöks om skolan följer alla lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten, så att alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö tillgodoses och så att alla kan nå minst godkänt i alla ämnen.
– Baldersskolan fick övergripande väldigt goda resultat på den regelbundna tillsynen. Särskilt positivt är goda omdömen på undervisning och lärande, extra anpassning av särskilt stöd, särskilt stöd, bedömning, betygsättning, trygghet och studiero i skolmiljö samt åtgärder mot kränkande behandling. Man ska känna sig trygg i skolan, det är också en viktig del i skolans arbete.
– De har även fått positivt omdöme för styrning och utveckling av verksamheten, för systematiskt kvalitetsarbete, ett tydligt förbättringsarbete och för hur rektorerna styr verksamheten. Detta är vi oerhört stolta över. Alla arbetar hårt för att se till att skolan har en välfungerande verksamhet.
– Det de fick påpekande för var elevhälsans arbete kring förebyggande och främjande och fortlöpande information av elevers utveckling – en del inom utvecklingssamtalen – och den delen gällde bara 7-9, säger Ann Edvik.

Ett gott kvitto

– Detta är ett gott kvitto på stort engagemang och arbetsinsats både hos personal, skolledning och elever samt samarbetet med vårdnadshavarna.
– Det som kanske är speciellt fint är resultatet för trygghet och studiero som gett mycket fina omdömen för alla tre skolorna. Att skapa trygghet på alla nivåer är ju verkligen något som Staffanstorps kommun arbetar mycket medvetet med.

En god bit på väg

– Baldersskolan är i början av ett utvecklingsarbete, säger rektorerna Sanna Pröjtz och Madelene Skog på Baldersskolan.

– Skolinspektionens tillsyn visar att vi har fokuserat kring rätt utvecklingsområden och att vi är en god bit på väg, vilket såklart känns fantastiskt. Resan hittills har såklart varit utmanande, t ex genom omorganisation, men vi – personal och ledning – gör detta tillsammans, vilket är en klar framgångsfaktor. Nu knyter vi snart ihop säcken för detta läsåret och blickar framåt mot ett spännande 2019/2020.

Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt