Antagande av detaljplanen för Vikhem V

Onsdagen 2019-06-19 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen för Vikhem V.

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrotts­hall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förläng­ning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

Här hittar du planhandlingarna!