Förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1 – granskning

Förslag till detaljplan för Sockerstan etapp 1 finns ute på granskning mellan 2019-07-01–2019-08-31.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, skolverksamhet, andra verksamheter, handel samt kultur- och idrott. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom. Planområdet är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen och angränsar till detaljplanerna Sockerstan Vårdboende och Sockerstan Kontoret. Ytan uppgår till cirka 40 000m2. Här kan du läsa mer om planförslaget. Här hittar du planhandlingarna!

Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen och det andra tillfället då du har möjlighet att inkomma med synpunkter på planförslaget. Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen.

Den som har synpunkter på detaljplanen kan senast den 31 augusti 2019 framföra dessa skriftligen till:

Stadsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@staffanstorp.se.

Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och postadress.

Observera att den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga framtida beslut om antagande.