Effektivare och bättre service

Rådhuset i Staffanstorp. Foto: Johanna Liwenborg

Kommunledningen har initierat ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten, transparensen och rättssäkerheten i det kommunala arbetet. Detta arbete har börjat visa resultat.

Den nyinrättade utredningsenheten har sedan inledningen av mandatperioden den 1 januari 2019 handlagt och utrett mer än 50 motioner, analysuppdrag och initiativärenden. Det har handlat om vitt skilda frågor som bland annat inköp av ett nytt höjdfordon åt Räddningstjänsten, förutsättningar för trygghetsboenden, ny kostpolicy och nya kommunala ordningsföreskrifter.

De förtroendevalda i Staffanstorps kommun arbetar med engagemang och kreativitet för att ta fram idéer och förslag som gagnar vår kommun och våra kommuninvånare. Det är ett privilegium att få vara en del av det demokratiska arbetet att skapa en ändamålsenlig och effektiv kommunal service i ett tryggt och attraktivt Staffanstorp.” menar Georg Heuwing, utredningschef.

Förbättringsarbetet går nu vidare, bland annat med en kartläggning av kommunens centrala ärendeprocesser, revidering av rutiner och arbetssätt och riktade utbildningar. En översyn av kommunens synpunkts- och klagomålshanteringsrutiner har också inletts.

”Vi har gjort stora framsteg, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Kommunen ska präglas av en tillmötesgående och korrekt service. Jag vill verka för att vi som organisation bättre tillvaratar våra kommuninvånares kloka synpunkter och förslag.” säger Per Almström, kommundirektör.

Just nu har kommunens invånare ett bra tillfälle att ge sin syn på Staffanstorps kommun arbete. Under augusti-oktober genomförs trygghetsmätningen. Samtidigt genomförs SCB:s stora, årliga medborgarundersökning. Du som har blivit utvald att delta i dessa undersökningar – ta gärna chansen att berätta hur du upplever din kommun. Kommuninvånarna synpunkter är den kanske viktigaste informationskällan för kommunens förbättringsarbete!