Att tömma trädgårdspoolen

Pool Foto: Joakim Mattsson

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på. Här följer tips och råd för att det inte ska påverka naturen negativt.

Vattnet ska i första hand tas om hand inom den egna fastigheten. Det bästa är att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande under förutsättning att vattnet inte ställer till problem för grannar m.m. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning. Låt poolen stå i solen utan att tillföra ny klor så att kloret i vattnet förbrukas för att minska klorhalten i de vatten som ska tömmas.

Det är inte tillåtet att tömma vattnet till kommunens avlopps- och dagvattenledningar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds orenat via dagvattensystemen ut till våra vattendrag samt att större mängder poolvatten belastar vårt reningsverk om vattnet släpps ut via bostadens avlopp. Poolvatten bör heller inte tömmas ut till hav, sjöar och vattendrag då poolens klorerade vatten m.m. kan skada växt- och djurlivet.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta miljöenheten. Det finns också mer information hos Svenskt Vatten.

Mer information om att tömma och fylla poolen hittar du här.