Detaljplan för Hjärup nordost 4 har antagits

Detaljplanen har antagits av Stadsbyggnadsnämnden den 11 september 2019.

Syftet med projektet är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup NO, i enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av handel och verksamheter i Hjärups nordöstra del. I den västra delen av planområdet planeras för utjämningsmagasin för att hantera dagvattnet som genereras inom planområdet. Handelsområdet och bebyggelsen utformas på ett omsorgsfullt sätt.

För att läsa mer om planen och ladda hem planhandlingar klicka här!