Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Den 26 september presenterade Socialstyrelsen resultatet från den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Brukarundersökningen genomfördes under tidig vår 2019. I omsorgsförvaltningens tidiga analys av resultatet har vi tagit hänsyn till att det under året har skett stora förändringar i Staffanstorp på äldreområdet.

Under året har tre nya särskilda boenden öppnat och hur brukarna som bor på de nya boendena upplever sin äldreomsorg framgår alltså inte av resultatet. Brukarundersökningen tar inte heller hänsyn till förändring av matleverantör på de särskilda boendena där vi tidigare har sett mindre nöjdhet. Dessa förändringar tror vi kommer få genomslag i undersökningen först nästa år.

Under året har det förts dialog och beslutats om att privatisera den kommunala hemtjänsten. Stora organisationsförändringar kan skapa oro och osäkerhet, och detta kan ha påverkat resultatet i brukarundersökningen i negativ riktning detta år.

Generellt är resultatet för 2019 på samma nivåer som tidigare år. I särskilt boende ser vi att resultatet när det gäller trivsel, mat och måltidsmiljö fortsättningsvis är lågt och inom hemtjänsten ser vi att brukarna som har kommunen som utförare är mindre nöjda än de som har en privat utförare.

Resultatet från undersökningen kommer lyftas med samtliga berörda utförare och i förekommande fall kommer handlingsplaner begäras och följas upp.

Omsorgsförvaltningen kommer fortsätta sin analys av resultatet under hösten och se över vilka fler åtgärder som kan komma att bli aktuella.

Med facit i hand är vi inte nöjda då det är tydligt att det finns mycket mer att göra – omsorgsförvaltningen kommer att jobba vidare med att på alla områden öka nöjdheten hos våra äldre.

Vill du veta mer om undersökningen kan du besöka Socialstyrelsens hemsida för mer information.

 

Leila Misirli
Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen