Bevarande av Fabrikens skorsten i Sockerstan

Enligt kulturmiljöprogrammet för Staffanstorp, godkänt 2017-03-01 av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har Sockerbruksområdet stora samhällshistoriska och industrihistoriska värden som ett av de första stora sockerbruken i Skåne, inom en näring som blev allt viktigare under 1800-talet. Sockerbruksområdet har också stora identitetsvärden för Staffanstorp. Genom brukets många olika typer av byggnader går det att avläsa områdets utveckling, funktion och produktion under 100 år. Därför kan även mindre ansenliga byggnader inom området vara kulturhistoriskt viktiga.

I detaljplanen Sockerstan etapp 1 som har varit ute på granskning i somras är Fabriken och skorstenen inbegripna. Vissa särskilt viktiga byggnadsdelar i Fabriken har fått ett högre skydd. Skorstenen ges skyddsbestämmelserna att byggnaden inte får rivas samt att dess tegelfasad inte får förvanskas. Skorstenen ska bevaras och hur det skall göras kommer utredningar ge svar på.

Skorstenen är 44 meter hög från att tidigare ha varit 50 meter. Den är byggt i rött tegel och belägen i den norra delen av Fabriken. Skorstenen var tidigare frilagd från två håll och hade en åtta-kantig sockel. I samband med ombyggnationer har skorstenen byggts in i Fabriken. I och med Sockerstans genomförande ska skorstenen bevaras och friläggas så att den blir åtkomlig.

För att läsa mer om utvecklingen av Sockerstan klicka här!
 

Sockerstan, Fabrikens skorsten 1886 Sockerstan, Fabrikens skorsten 1886