Sämre resultat i skolranking

Elev i klassrum. Foto: Pixabay

Lärarförbundets årliga ranking för skola (inklusive förskola) visar att Staffanstorps kommun har sjunkit från plats 91 till plats 241, en avsevärd försämring. Rankingen är inte jämförbar med tidigare års rankingar då flera olika parametrar kopplade till kunskapsresultat har tagits bort. Uppgifterna i rankingen är hämtade från 2018.

Staffanstorps meritvärde i åk 9 hade ett sämre resultat 2018 jämfört med tidigare år. Behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet var också lägre för 2018. Kunskapsresultaten för 2019 ligger betydligt högre än 2018 enligt vårens mer aktuella siffror. Om det kan du läsa mer här.

De delar i rankingen som sticker ut negativt i jämförelse med Sveriges andra kommuner är bland annat lärartäthet och sjukfrånvaro, samt meritvärdet för årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex och gymnasiebehörighet årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex. Av dessa har en försämring skett för samtliga kategorier.

Fler fullföljer sin gymnasieutbildning

En förbättring har skett när det rör kommunen som avtalspart, andel barn i förskolan och andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år.

Kriterier som Staffanstorp tidigare haft högre resultat inom är faktiskt meritvärde, faktisk gymnasiebehörighet samt andelen invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessa tre kriterier har helt tagits bort i årets ranking.

Fokus på kunskapsresultat

Utbildningsförvaltningen har 2019 stort fokus på kunskapsresultat för skolan. 2019 arbetar förvaltningen extra med både kompetensutveckling och insatser för att höja pojkars resultat, som vi ser har betydligt lägre kunskapsresultat än flickor. Förvaltningen arbetar också för att förbättra likvärdighet mellan skolor.

Sjukfrånvaron för förskolan är ett prioriterat område, här har HR ett pågående arbete tillsammans med rektorerna för förskolan, kring kartläggning och åtgärder.