Markanvisning Sockerstan etapp 1

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation med möjlighet att uppföra byggnader om totalt ca 20 000 kvm BTA. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt ska bevaras.

Det gamla Sockerbruksområdet omvandlas till en tät, levande och inbjudande blandstad med en variation av boendeformer, kontor, service, butiker, kultur och rekreation. Det centrala läget och pendelbusshållplatsen utanför dörren ger goda förutsättningar att locka boende och verksamhetsutövare ur många målgrupper. Den gamla bruksmiljön som bevaras ger Sockerstan en unik karaktär och identitet, som knyter an till stadsdelens historia. Mötet mellan nytt och gammalt bidrar till att skapa de spännande, inspirerande miljöer som Sockerstan präglas av. Staffanstorps kommun är i slutskedet av detaljplaneläggningen av Sockerstan etapp 1 och söker nu aktörer som är intresserade av att, tillsammans med oss, utveckla stadsdelen vidare. Det finns tre områden kvar för er att ta del av.

Klicka på länken för att läsa mer om hur kommunen tänker sig bebyggelsen inom Sockerstan, vilka tekniska förutsättningar som råder och hur ni ska gå tillväga om ni är intresserade av en markanvisning. Välkomna att läsa mer om detta projekt med en spännande historia och en minst lika spännande framtid som ni kan vara med att utforma!