Kommunen ser över sina hastighetsgränser

Under vecka 3, 13-17 januari, 2020 kommer Staffanstorps kommun genomföra hastighetsändringar på gatunätet i kommunen. Kommunen kan besluta om hastigheter inom tättbebyggt område men inte mellan orterna – där beslutar Länsstyrelsen. Hastighetsändringarna är ett led i att öka trafiksäkerheten och tryggheten.

Generellt blir det väldigt få höjningar av hastigheterna. Flest ändringar blir det i Staffanstorp tätort även om det inte är många. Det omkringliggande vägnätet som idag är skyltat 70 blir istället skyltat 60 och våra 50-gator blir istället 40-gator. Samtliga 30-gator behåller sina hastigheter. 

Hastighetsändringarna är ett led i att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Med lägre hastigheter får bilarna kortare bromssträcka och längre reaktionstid. Dessutom blir personskadorna vid krock lindrigare i lägre hastigheter. Polisens trygghetsmätning för 2019 visar att våra medborgare oroar sig till viss grad för bilar som kör för fort och kommer med denna hastighetsändring förhoppningsvis känna sig tryggare när man vistas på och vid kommunens gator och vägar.

Ändringarna utförs enligt Kommunstyrelsens beslut från 4 september 2019, § 133.

 

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

80 kommentarer till Kommunen ser över sina hastighetsgränser

 1. Hej
  När ni nu justerar hastighetsgränserna i kommunen så be era entreprenörer att kolla så att det blir rätt på skyltarna, just nu är det 40 skyltar norrut på Vesumsvägen och 70 skyltar söderut på densamma.
  Förbi City-gross är det 50 på ett håll och 40 på andra hållet, kan skapa lite förvirring. Om man inte hinner med allt samtidigt kanske man skulle fixa en vägsträcka färdigt på båda hållen vid samma tillfälle, och ta sig tid att kolla så det blir rätt.
  Ta det lugnt och kör försiktigt.

  1. Hej Mats!

   Du har helt rätt! Vår entreprenör hade oturen att deras kranbil gick sönder innan de hann påbörja Vesumsvägen med intilliggande gator. Dessutom är det Trafikverket som skyltat om i söder vilket gör det lite rörigt på platsen. Jag pratar i skrivande stund med entreprenören och de håller nu på att lasta de nya skyltarna och kör ut under dagen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 2. Hur kan det vara möjligt att ha 70 genom ett tättbebyggt samhälle???
  Lommavägen.

  1. Hej Kerstin!

   Inom tättbebyggt område på Lommavägen är det 40. Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 men där kan inte kommunen besluta om lägre hastighet. Trafikverket äger vägen men Länsstyrelsen beslutar om hastighet där. Du får gärna kontakta Länsstyrelsen för att få svar på dina funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej Henrik,
    Jag håller med Kerstin. Det är inte hållbart att ha 70 km/h på Lommavägen. Vidare anser jag att ni som representanter i vår kommun inte bara kan slå ifrån er frågan med formuleringen ”Du får gärna kontakta Länsstyrelsen för att få svar på dina frågor.” Det håller inte. Ni bör företräda oss kommuninvånare i dessa frågor inte slussa oss vidare.
    Kommunen har tidigare efter påtryckningar från Länsstyrelsen eller Trafikverket genom beslut ändrat gränsen för det tätbebyggda området och därmed medverkat att hastigheten höjts från tidigare från 50 km/h till nuvarande 70 km/h. Tidigare var hastigheten på Lommavägen 50 km/h en bra bit förbi infarten till Fredriks Väg.
    Mvh
    P

    1. Fortsättning…
     Vi som bor på norra sidan utav Lommavägen bla Stallvägen anser att området i allra högsta grad är tätbebyggt ända fram till järnvägen. Resultatet utav höjningen som skett från 50-70 är nu att vissa fordon håller 90-110 km/h förbi Fredriks Väg. Tacksam om ni inte hänvisar oss till att det är en Polisiär fråga att se till att hastigheten efterlevs. Vi vet alla att Polisens resurser inte räcker till för att kontrollera hastigheten på mindre vägar i vårt samhälle. Av just denna anledning bör kommunen försöka påverka Länstyrelsen och Trafikverket och arbeta för en hastighetssänkning även utanför de tätbebyggda områdena.

     Mvh
     P

     1. Hej Pelle!

      Innan jag började i kommunen var frågan om tättbebyggt område och hastigheten på Lommavägen en het fråga. Kommunen kämpade för att hastigheten inte skulle vara 70 km/h bland annat ansökningar om lägre hastigheter till beslutsfattande Länsstyrelsen men fick avslag. Det som är inom gränsen för tättbebyggt område idag har jag förstått inte är förhandlingsbart utan är så per definition.

      Således har kommunen drivit frågan mot Länsstyrelsen tidigare och därför är det bra om även ni som medborgare hör av er dit för att visa att behov finns. När det kommer till högre hastigheter än maximalt gällande så är det en polisiär fråga. Kommunen kan inte utföra hastighetsmätningar och inte heller besluta om fysiska åtgärder på plats då vägen är statlig.

      Med vänlig hälsning
      Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

      1. Hej igen Henrik,

       Tack för din snabba återkoppling!

       Flera medborgare som är boende i vårt område och även Stallvägens samfällighet har drivit denna frågan gentemot Länstyrelsen/Trafikverket men har också fått avslag av olika anledningar.
       Som enskild medborgare känner man sig lätt väldigt liten mot dessa myndigheter som du säkert kan förstå. Vilket gör att vi behöver er som representerar oss i kommunens hjälp med problemet.
       Som jag förstår med tanke på alla kommenterar i ämnet är det många som upplever den höga hastigheten på Lommavägen som olämplig. Trafiken kommer dessutom att öka väsentligt när 700 bostäder byggs i Västerstad.

       Mvh

       Pelle

 3. Hej
  Jag ser gärna att ni sänker hastigheten på Lommavägen o väståkravägen där hastigheterna nu är katastrof..
  Hoppas på resultat.

  1. Hej Fredrik!

   Som Väståkravägen är utformad idag samt hur dess funktion är så är det inte rimligt med en hastighetssänkning. Längs bebyggelsen på södra sidan om vägen finns en fullgod gång- och cykelväg att ta sig fram på som sedan leder in på det lokala vägnätet. Skulle det bebyggas mer på andra sidan och gatan få en mer stadsmässig karaktär är en hastighetssänkning berättigad. Man gjorde 2017 en hastighetsmätning på Västråkravägen som visade en medelhastighet på 58km/h men det finns såklart en mindre andel som kör för fort. I dagsläget kontaktar jag polisen för kontroll av hastighet gällande denna plats.

   När det kommer till Lommavägen som idag är skyltad 70 så är det statlig och ligger utanför tättbebyggt område. Således kan inte kommunen besluta om hastighet där. Du får gärna kontakta Länsstyrelsen som i detta fallet beslutar om hastighet på denna plats.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 4. Hej! Vi ser gärna att hastigheten sänks till 40 på Väståkravägen. Det har varit olika hastigheter genom åren och det är både folk som går och cyklar där. På en del av sträcka finns det ingen trottoar. En fartkamera hade varit utmärkt. Det är väldigt höga hastigheter.

  1. Hej Åsa!

   Som Väståkravägen är utformad idag samt hur dess funktion är så är det inte rimligt med en hastighetssänkning. Längs bebyggelsen på södra sidan om vägen finns en fullgod gång- och cykelväg att ta sig fram på som sedan leder in på det lokala vägnätet. Skulle det bebyggas mer på andra sidan och gatan få en mer stadsmässig karaktär är en hastighetssänkning berättigad. Man gjorde 2017 en hastighetsmätning på Västråkravägen som visade en medelhastighet på 58km/h men det finns såklart en mindre andel som kör för fort. I dagsläget kontaktar jag polisen för kontroll av hastighet.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej Henrik,
    Vi som bor på norra sidan av Väståkravägen är av en annan åsikt. Vi har i dagsläget skolbarn i alla husen som dagligen behöver korsa Väståkravägen för att ta sig till skolan, till andra aktiviteter och till vänner. Dessa vänner ska i sin tur också korsa Väståkravägen för att kunna besöka oss. Som förälder är det ingen rolig situation då många bilar kör betydligt snabbare än tillåtet.

    Trafiksituationen ser också annorlunda ut mot 2017 som du refererar till. Ombyggnationen av järnvägen och avstängningen av Lommavägen har gjort att trafikbelastningen har ökat markant och det är som sagt långt ifrån alla som håller 60.

    Vår önskan är att ni åtminstone sänker hastigheten till 40 innan korsningen mot Ämnesvägen, helst hade vi även sett ett farthinder för att göra våra barns väg till skolan tryggare.

    Hur kommer det sig att det är rimligt att hastigheten sänks till 40 vid övergången från Väståkravägen till Banvallsvägen, där det inte är några invånare som har behov av att korsa eller egentligen röra sig längs vägen då det finns andra alternativa vägar, men att det inte är rimligt att sänka hastigheten i höjd med Väståkravägen 104 och korsningen mot Ämnesvägen där vi som bor på norra sidan inte har något annat alternativ än att korsa Väståkravägen när vi önskar ta oss till andra delar av byn?

    Med vänliga hälsningar
    Sandra West

    1. Hej Sandra!

     Helt klart kan situationen på gatan se lite annorlunda ut nu när Lommavägen är avstängd. Skulle hastigheterna vara höga är det en polisiär fråga och således kommer jag kontakta dessa.

     Hastigheten 40km/h börjar vid en fyrvägskorsning och övergår sedan i en snäv kurva och når därefter stationsområdet. Sträckan du refererar till är lång och rak med god sikt. Gupp anläggs där det är av vikt att hastigheten säkras – vanligtvis är detta i korsningspunkter mellan olika trafikantgrupper. Dessutom hanteras farthinder politiskt i kommunen. Önskar du gå vidare i frågan är det rimligt att du skickar in ett medborgarförslag (info finns på hemsidan) så hanteras frågan politiskt.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   2. Det är bra att kommunen står på sig angående 60 km/h på Väståkravägen. En sänkning till 40 km/h är inte hållbart ur framkomlighetssynpunkt. Det skulle inte få legitimitet hos trafikanterna – bara att jämföra med Gränsvägen i Åkarp, där det numera råder 40-gräns, vilken det stora flertalet ignorerar. I båda fallen finns separata gång- och cykelvägar vid sidan om.

 5. Januarivägen i hjärup har i dagsläget 30 km/h men det känns för fort. 20 km/h hade varit mer rimligt då det kör många bilar på denna vägen som ska till och från förskola/skola.

  1. Hej Nina!

   Lägsta hastighet som kommunen använder sig av är 30km/h. På Januarivägen finns flertalet upphöjda korsningspunkter och en separerad gång- och cykelbana. Kommunen gjorde en hastighetsmätning under en dryg vecka (10 dagar) i mitten av november på Januarivägen. Mätningen visade en medelhastighet på 28km/h i ena körriktningen och 25km/h i andra. Det finns de som kör fortare än skyltad hastighet men det är en polisiär fråga. Vi har god kontakt med lokalpolisen och jag kommer lyfta frågan om Januarivägen med dem.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 6. Vi som bor längs 40 sträckan på Lommaväägen i Hjärup måste få hjälp att se till att hastighetsgränsen om 40 hålls,. De allra flesta kör fortare, antingen axas det upp i mycket god till innan 70 skylten på vägen mot Lomma, eller så saktas det inte ner till 40 från Lomma… rena trafikterrorn. Vi MÅSTE få hjälp med antingen en chikan eller så fartkamera. Tidi gare var det 50 till och med infarten till Centrum och det var bra då. Väldigt måna besöker Hjärupsgården och det är förenat med livsfara att gå över Lommavägen dit. Dessutom är det många som är listade på Vårdcetnralen… så 50 borde snarast införas så det blir som tidigare.

  1. Hej Eva!

   Att bilister kör fortare än maximalt tillåten hastighet är främst en polisiär fråga. Jag lyfter detta med Polisen. När det kommer till fysiska åtgärder så är vägen statlig och således kan inte kommunen göra åtgärder där. Trafikverket som är väghållare beslutar om det.

   Eftersom vägen är statlig och sträckan som är skyltad 70km/h ligger utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar om hastigheter. Du får kontakta dessa för att får svar på dina frågor och funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 7. Vi som bor längs 40 sträckan på Lommaväögen i Hjärup måste få hjälp att se till att hastighetsgränsen om 40 hålls,. De allra flesta kör fortare, antingen axas det upp i mycket god till innan 70 skylten på vägen mot Lomma, eller så saktas det inte ner till 40 från Lomma… rena trafikterrorn. Vi MÅSTE få hjälp med antingen en chikan eller så fartkamera. Tidi gare var det 50 till och med infarten till Centrum och det var bra då. Väldigt måna besöker Hjärupsgården och det är förenat med livsfara att gå över Lommavägen dit. Dessutom är det många som är listade på Vårdcetnralen… så 50 borde snarast införas så det blir som tidigare.

  1. Hej Eva!

   Denna kommentar verkar ha publicerats två gånger. Den besvarades som såhär:

   Att bilister kör fortare än maximalt tillåten hastighet är främst en polisiär fråga. Jag lyfter detta med Polisen. När det kommer till fysiska åtgärder så är vägen statlig och således kan inte kommunen göra åtgärder där. Trafikverket som är väghållare beslutar om det.

   Eftersom vägen är statlig och sträckan som är skyltad 70km/h ligger utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar om hastigheter. Du får kontakta dessa för att får svar på dina frågor och funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Hej.

  Det vore utmärkt om sträckan på Lommavägen/utanför Hjärupsgården, kunde sänkas från 70 km/h till 50 km/h. Det bor ganska mycket barn i området och hastigheten på bilar som susar förbi är ibland obehagligt hög.

  Tack på förhand
  Camilla

  1. Hej Camilla!

   Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 men där kan inte kommunen besluta om lägre hastighet. Trafikverket äger vägen men Länsstyrelsen beslutar om hastighet där. Du får gärna kontakta Länsstyrelsen för att få svar på dina funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 9. Jag tycker det är onödigt att det är 70 på gamla Lundavägen nu när det är en rondell vid Uppåkra skolan. Man får först gasa upp i 70 efter rondellen för att sedan kort därpå bromsa in i 50. Tänk på bullret & miljön & ha 50 hela sträckan istället!

  1. Hej Annika!

   Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 men där kan inte kommunen besluta om lägre hastighet. Trafikverket äger vägen men Länsstyrelsen beslutar om hastighet där. Du får gärna kontakta Länsstyrelsen för att få svar på dina funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 10. Det är för mig självklart med 40/50 på Lommavägen. Inte minst med tanke på hur många barnfamiljer som numera bor längs vägen.
  Mvh
  Malin

  1. Hej Malin!

   Inom tättbebyggt område på Lommavägen är det 40. Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 men där kan inte kommunen besluta om lägre hastighet. Trafikverket äger vägen men Länsstyrelsen beslutar om hastighet där. Du får gärna kontakta Länsstyrelsen för att få svar på dina funderingar.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 11. Önskar sänkt hastighet på Januarivägen till 20km/h samt några extra farthinder. Folk kör väldigt fort här trots småbarn på trottoarerna. Vägen är lång och rak och många gasar på då det är en lång sträcka som är utan farthinder! Används som genomfart till Uppåkraskolan av många.

  1. Hej Anna!

   Lägsta hastighet som kommunen använder sig av är 30km/h. På Januarivägen finns flertalet upphöjda korsningspunkter och en separerad gång- och cykelbana. Kommunen gjorde en hastighetsmätning under en dryg vecka (10 dagar) i mitten av november på Januarivägen. Mätningen visade en medelhastighet på 28km/h i ena körriktningen och 25km/h i andra. Det finns de som kör fortare än skyltad hastighet men det är en polisiär fråga. Vi har god kontakt med lokalpolisen och jag kommer lyfta frågan om Januarivägen med dem.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 12. Så bra att ni ska se över hastigheterna. Tyvärr kommer den inte att stämma när järnvägen är klar. Då kommer trafiken återigen öka på Lommavägen. På Lomma vägen var det tidigare 50km/h som sedan ÖKADES??? till 70 km/h. På andra sidan vägen ligger både frisör, blomsterhandel och fotvård. etc. som många av våra kommuninvånare besöker. Att höja hastigheten till 70km/h har ökat risken för olyckor när människor som vill besöka Hjärupsgården. Barn som vuxna. SÅ vänligen se över detta stråkets hastighet samtidigt och ta ert förnuft till fånga. Så till en fråga. Vem vänder vi oss till på kommunen för att skriftligen ta upp detta med ansvariga för denna tokhöjning av hastighet?

  1. Hej Katarina!

   Ursäkta sent svar.

   Anledningen till att hastigheten ökades från 50 till 70 för några år sedan var att gränsen för tättbebyggt område var fel och var tvungen att ändras. Bashastigheten utanför tättbebyggt område är 70km/h och således höjdes hastigheten automatiskt. Eftersom vägen är statlig så kan kommunen inte besluta om hastighet utan ni får vända er till Länsstyrelsen som beslutar om detta.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 13. Hej Henrik.

  Det står att kommunen ser över hastighetsgränserna, men jag ser bara sänkningar av hastigheten. Har ni gjort några höjningar?

  Gullåkravägen mellan Malmövägen och Knästorps kvarnväg där 80km/h varit motiverat, men även 70 är acceptabelt har nu blivit 60km/h.
  Har ni vägt in miljöaspekter när ni sätter gränserna? I så låga hastigheter på sträckor där man inte har några stopp släpper bilarna ut mer avgaser pga att de måste köra på lägre växel än optimalt.

  Jag menar inte att man skall höja utan tänka efter. Utanför tottarp höjdes hastigheten för något år sedan. Man tog bort 70 och satte 80 mitt i korsningen. Helt tokigt.

  Det är bra att ni ser över hastighetsgränserna, bara de anpassas till vägens beskaffenhet och omgivande bebyggelse. Detta är inte lika med att helt enkelt bara sänka besinningslöst.

  Gör inte misstaget att fortsätta med att sätta 30km/h där det är 40km/h. Då försvinner effekten av sätta 30 där det verkligen behövs. Utanför skolor tex.

  1. Hej Jens!

   Ber om ursäkt att svaret dröjt, hade helt missat att din kommentar var tvungen att godkännas!

   Gränserna för hastigheterna har satts främst för att undvika att någon skadas eller dödas i trafiken, där hastigheten utgör en stor faktor. Man har också haft en enhetlighet i åtanke där plottrighet och olika hastigheter på samma sträcka har försökt undvikas – detta för att minska accelerationer och retardationer som i sin tur bidrar till bland annat både buller och föroreningar. En hastighetsminskning från 60 till 40 kontra en minskning från 80 till 40 på så pass korta sträckor var inte motiverat. Det finns såklart för- och nackdelar med lägre hastigheter på vissa platser precis som du säger.

   Utanför Tottarp är kommunen inte väghållare och har således inte heller höjt hastigheten. Det är Länsstyrelsens beslut.

   När det kommer till 30-gränser så är det som du säger en effektförlust. Vår tanke inom tättbebyggt område har varit att ha 40 på uppsamlingsgator och 60 på de lite större vägarna.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 14. Jag hoppas att man då även korrigerar ISA-filerna man skickar till vägverket (punkten där hastighet ändras eller skylt står placerad). Det är på många ställen inom S-torps kommun det inte är rätt registrerad GPS position, både inom och utom tätbebyggt område.

  1. Hej Jonas!

   Bra kommentar. Det ska ske per automatik när man lägger upp trafikföreskriften men jag ska lyfta det med Trafikverket för säkerhets skull.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 15. Kommer 50 skyltningen i Nordanå vara oförändrad, frågan gäller specifikt korsningen Burlövsvägen, Nordanåvägen.

  Detta avsnitt var tidigare skyltat 30 km/t samma sträcka höjdes till 50 km/t . Med höjningen följer en ökning av medelhastigheten eftersom ingen håll 30 är det ganska naivt att inbilla sig att någon väljer att hålla 50 km/t. 60-70 km/t är en rimlig uppskattning att flertalet förare framför sina fordon.
  Trafikförhållandena i nämnda korsning är ganska ogynnsamma det är dålig sikt och en förhållandevis snäv kurva. Därtill passerar barn till och från skolbussen. Det är nog tyvärr en tidsfråga innan det inträffar en allvarligare incident. Hastigheten är för hög, vågar man hoppas på en sänkning till åtminstone 40 km/t

  1. Hej Mikael!

   Ursäkta att ditt svar dröjt – jag kommer inte riktigt överens med hemsidan och ibland ska vissa kommentarer godkännas för publicering.

   Precis som du nämner höjdes hastigheten efter ett politiskt beslut då skolan försvunnit. Detta var innan det var aktuellt med denna hastighetsöversyn. Jag har skickat vidare frågan för en sänkning till 40 som känns rimligt för platsen, men än viktigare är det att se till att merparten bilister faktiskt respekterar gränsen. Där tar vi hjälp av Polisen. Jag skickade vidare denna plats till Polisen igår och fick svar att de lägger in detta i deras system för framtida kontroller.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 16. Hej! Hur blir det i Kyrkoby mellan Tottarp och Nordanå? Hoppas på en sänkning till 40 där, så vi kanske slipper att de boende sätter upp egna farthinder där för att få ner hastigheten… Bilarna som man använder som farthinder är direkt farliga när det är så mycket trafik som det är nu. För att inte tala om skolbussarna som måste försöka sicksacka sig mellan bilarna… Hur kan detta ens vara ok? Får man verkligen ta lagen i egna händer på detta viset? Eller ska det hända en olycka innan någon inser att detta är en direkt trafikfara? En bil hästsläp har stått uppställd där hela veckan… Den står mycket olämpligt där den står nu.
  Tänk om alla som bor längs med en trafikerad väg skulle gjort så här…

  1. Hej Roger!

   Ursäkta sent svar – det beror på sjukdom.

   Vägarna du nämner ligger utanför tättbebyggt område och är inte kommunala. Således kan kommunen inte besluta om annan hastighet. Länsstyrelsen är de som beslutar om hastigheter här så mitt förslag är att du vänder dig dit för direktkontakt.

   När det gäller de parkerade fordonen så kan jag inte svara på rak arm nu om det är tillåtet eller inte men jag skickar vidare frågan till parkeringsvakterna för kontroll på plats och därmed också eventuella åtgärder.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Hej, igen! Fortfarande (28/1) står det bilar parkerade i Kyrkoby som nåt slags farthinder för att få ner hastigheterna. Vet inte om parkeringsvakter kontrollerat detta… En tanke som slår mig är att om det är ok, så kanske vi som jobbar på Tottarps skola kan göra likadant? Det är nämligen så att vi har försökt få någon typ av farthinder utanför skolan, men fått nej till detta. Då det är 30 utanför skolan, men detta inte respekteras, så är det ju en lösning för oss också…? Vi ställer helt enkelt upp våra bilar så att det hindrar bilister från att köra för fort.
    (Har även pratat med busschaufförerna som kör skolbussarna. Dom tycker att detta är ett stort problem när de kör genom Kyrkoby. Och en direkt trafikfara.)
    // Roger K

    1. Hej igen Roger!

     Jag har nu skickat vidare detta till vakterna. Det inkom en hel del kommentarer i förra veckan men jag har först nu hunnit sammanställa och skicka vidare till berörda parter.

     Det viktiga är att ni följer de gällande bestämmelser som finns. Är det huvudled får man inte stå där, är det hinder för framkomligheten för bland annat räddningstjänst och nyttotrafik så är det inte heller tillåtet. Det finns såklart fler bestämmelser. Parkerade fordon är i sig ett bra sätt att få ner hastigheterna men det får inte bli på bekostnad för andra trafikantgrupper.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 17. Hej
  Vi bor på Grevievägen. I vårt område finns väldigt mkt hästar – Grevievägen är 50, men väldigt få håller den hastigheten. Och vad ännu värre är att vår ridväg till Ridhuset på Vinningevägen är det 70!! Och där rider man med hjärtat i halsgropen.
  Korsningen Vinningevägen / Grevievägen har ett hus precis i korsningen, där har det varit många olyckor – skulle behövas farthinder vid detta hästtätaste områdena. Och ner mot Nevishögs kyrka ligger också en förskola – så hoppas verkligen på en förändring, och hade inte varit fel att sätta upp lite fartkontroller på Grevievägen/Vinningevägen / det är dessutom mycket tung trafik på dessa vägar.

  1. Hej Madeleine!

   Ursäkta sent svar – det beror på sjukdom.

   Vägarna du nämner ligger utanför tättbebyggt område och är inte kommunala. Således kan kommunen inte besluta om annan hastighet. Länsstyrelsen är de som beslutar om hastigheter här så mitt förslag är att du vänder dig dit för direktkontakt. Jag kan meddela Polisen gällande de höga hastigheterna du nämner.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 18. Hoppas ni sätter 40 på hela Dalbyvägen.

  1. Hej Ulla!

   Det kommer bli 40km/h som maximal hastighet på Dalbyvägen och Malmövägen.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

   1. Känns som en ganska ologisk hastighetsgräns på hela de sträckorna. Och då lär inte många följa den heller tyvärr. Logik är viktigare än att bara generellt sänka.

    1. Hej!

     Det finns planer på åtgärder som gör att denna hastighet kommer kännas mer logisk. Åtgärden innebär bland annat en anläggning av korsning vid infarten till Sockerstan men också andra åtgärder. Det finns inget bestämt exakt vad som ska byggas just nu dock men Sockerstan byggs i nuläget så det är inte inom en allt för avlägsen framtid.

     Med vänlig hälsning
     Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

     1. Vore det inte lämpligare med en rondell istället för en korsning? Vi på Jeppsagård har redan svårt att ta oss in och ut på Dalbyvägen. Kommer man från öster blir man oftast stående på Dalbyvägen innan det kommer en lucka så man kan göra sin vänstersväng. De flesta bilar bakom kör förbi väldigt snabbt och nära vilket är väldigt obehagligt. Det kan inte vara meningen att vi ska behöva ner och vända i rondellen vid Citygross för att säkert ta oss in på området. Ska ni bygga över 1000 bostäder på andra sidan vägen från oss kommer det inte räcka med en korsning. Varken vi eller de på Sockerstan kommer ha en chans att komma ut på Dalbyvägen. En rondell innebär också att folk faktiskt måste hålla 40 km/h vilket väldigt få personer gör just nu.

      1. Hej Josefin!

       Absolut, cirkulationsplats är en korsningstyp och det är det vi just i dagsläget planerar för men det är inte helt säkert att det blir en och därför nämnde jag att jag inte vet exakt vad som ska byggas. En cirkulationsplats tar hand om större fordonsflöden från flera håll och har fördelar när det kommer till oskyddade trafikanters rörelsemönster i gaturummet.

       Med vänlig hälsning
       Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 19. Tycker att ni kan göra ert bästa för att försöka påverka länsstyrelsen som har som policy att inga hastigheter sänks om inte människor dör först. Det finns byar som har lika mycket eller mer bebyggelse längs vägen som vägar inne i staffanstorp och hastigheten är 70! Och om hastigheten skulle vara sänkt till 50 kör folk i 70 iaf.

  1. Hej!

   När detta blev aktuellt för några år sedan, med flytten av gränsen för tättbebyggt område, gjorde kommunen och dåvarande trafikingenjören allt man kunde för att påverka beslutet. Länsstyrelsen har sina grunder vilka de baserar sina beslut och är svåra att rå på i vissa fall. Hastighetsgränser är ett exempel på det.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 20. Hej,

  Bra att hastighetsgränserna ses över! Kan ni då titta särskilt på Lommavägen i Hjärup där hastigheten höjdes för några år sedan? Förhållandena där har ändrats avsevärt – det är inte längre en genomfartsväg till Lomma då viadukten är stängd, nya hus har byggts bredvid vägen där barn flyttat in och vägrenen på vägens södra sida har ersatts med betongblock vilket gör vägen både smalare och farligare. Hastigheten borde sänkas, i vart fall de ca tre åren som järnvägsarbetet pågår.

  1. Hej Jenny!

   Frågor som berör spårutbyggnaden och effekterna på grund av spårutbyggnaden lyfts direkt med Trafikverket. Utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som beslutar om hastighet på statligt vägnät. Mitt förslag är att du kontaktar Trafikverket via deras mail (trafikverket@trafikverket.se) för att få direktkontakt i frågan.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »