En av landets tryggaste och säkraste kommuner

Flygfoto över Staffanstorp centrum

I undersökningen ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019”, publicerad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), placerar sig Staffanstorps kommun på plats 14 av Sveriges 290 kommuner. Av de 33 skånska kommunerna är Staffanstorp den tredje säkraste enligt jämförelsen.

Staffanstorp har förbättrat sin placering med sju platser sedan förra året och befäst sin ställning som en av landets tryggaste och säkraste kommuner. Under 2018 inrättade Staffanstorps kommun en ny säkerhetsenhet med bland annat ordningsvakter. Även kameraövervakningen av allmänna platser utökades.

Mätningen var inte heltäckande. Till exempel har tryggheten för våra yngre medborgare i skolor etc. (mobbing med mera) inte vägts in i undersökningen vilket är en brist. Andra brister är att vissa mätkategorier är ihopklumpade. Till exempel görs ingen distinktion mellan misstänkta anlagda bränder och bränder orsakade av exempelvis elfel.

Trygghetsdirektiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 22 januari beslut om att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om ett särskilt trygghetsdirektiv för att ytterligare stärka tryggheten i kommunen. Direktivet innebär bland annat att arbeta in trygghetsfrågorna i kommande förslag till översiktsplan, arbeta fram en belysningsplan samt att identifiera offentliga platser som av allmänheten upplevs som mindre trygga samt att lämna förslag på fysiska åtgärder som skulle kunna bidra till en ökad trygghet.

Säkra och trygga bostadsområden

Direktivet innebär också att utreda och lämna förslag till planering för nya bostadsområden där säkerhet för de boende är väl integrerat redan i planeringsstadiet. Det vill säga så kallade ”gated communities” samt att i samband med för kommunen översiktlig planering peka ut lämpliga platser för trygghetsboenden för äldre.