Information om ny renhållningsentreprenör och taxa

Fyrfacks sopbil Foto: Ohlsson

Den 1 februari 2020 kommer det ske ett skifte av Staffanstorps avfallsentreprenör. Det är också från det datumet den nya taxan börjar gälla. Den tredje februari kommer Ohlssons öppna sin kundtjänst på telefonnummer 046-70 99 00.

Ohlssons kommer under kvartal 3 påbörja utbytet av avfallskärl, för dem som valt att ändra sitt abonnemang. Fram tills att de kärlen är på plats betalar man för det befintliga kärlet, efter den nya taxan. Detta medför att om man idag har ett avfallskärl på 190 liter och 1 juli får två fyrfackskärl betalar man 3050 kronor delat på antal månader man haft 190 liters kärlet. Resterande månader, 1 juli till 31 december, betalar man 3770 kronor delat på antal månader.

Det har väckts många frågor kring varför taxan ser ut som den gör. Bland annat beror det på ökade valmöjligheter för medborgarna men även att upphandlingen blev betydligt dyrare än avsett. Dåvarande tekniska nämndens ordförande skrev under tilldelningsbeslutet i strid med gällande regler (se nedan).

I processen kring den nya renhållningsentreprenaden framkom önskemål från Staffanstorps kommun om att möjliggöra fastighetsnära insamling av bland annat matavfall, och att öka valmöjligheten för medborgarna kring hur man vill sortera sitt hushållsavfall och förpackningsmaterial.

Högre krav med större valfrihet

Eftersom det ställts högre krav och det allmänna prisläget gått upp, jämfört med när den nuvarande renhållningsupphandlingen genomfördes, var samtliga av de anbud som inkom dyrare än den nuvarande entreprenaden.

De högre kraven med större valfrihet och högre miljökrav innebär att entreprenören behöver andra dyrare renhållningsfordon jämfört med de som används idag. De olika anbudslämnarnas pris jämfördes och Ohlssons inkom med det mest fördelaktiga priset och tilldelades därmed entreprenaden.

Eftersom taxan inte justerats sedan 2012 och priset för den nya entreprenaden är högre än den befintliga, är man tvungen att höja renhållningstaxan i samband med införandet av den nya entreprenaden.

Att man betalar efter den nya taxan trots att man har kvar sitt gamla kärl hänger ihop med att det inte är själva kärlet som blir dyrare från första februari, utan det är i huvudsak hämtning, transport och omhändertagande av avfallet som har blivit dyrare än då föregående avtal tecknades för åtta år sedan.

Upphandlingen

Upphandlingen som genomfördes hösten 2018 blev betydligt dyrare än tidigare upphandlingar. Den dåvarande tekniska nämndens ordförande överskred sina befogenheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott reagerade över kostnaden för upphandlingen och bad kommunens revision att granska ärendet. Vid revisionens granskning framkom att den dåvarande tekniska ordföranden brutit mot kommunens upphandlingspolicy och att det var så pass allvarligt att kommunfullmäktige rekommenderades att inte bevilja ordföranden ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens ordförande rekommenderades även att polisanmäla händelsen.

Tilldelningsbeslut och kontrakt undertecknades av tekniska nämndens ordförande själv:

  • utan att beslut om detta fattats i tekniska nämnden
  • utan täckning i tekniska nämndens budget
  • utan den obligatoriska kontrasigneringen av ansvariga tjänstemän
  • och i strid med de krav som ställs i kommunens reglementen och styrdokument inom såväl renhållnings- som ekonomiområdet.

I utredningen framgår att ansvaret för upphandlingen av renhållningsentreprenaden och konsekvenserna av denna ligger på tekniska nämndens ordförande, vilket avspeglas i det faktum att denne inte beviljades ansvarsfrihet av kommunfullmäktige och att polisanmälan gjorts till Ekobrottsmyndigheten. Nyligen inledde Åklagarmyndigheten även en förundersökning med misstanke om grov trolöshet mot huvudman.

Mer information

Kommunen har samlat all information om nya renhållningsentreprenaden på en sida. Klicka här för att läsa mer.