Brofundamenten på plats i Hjärup

Projektledarna från Trafikverket och NCC/OHL. Foto Ivar Sjögren

Trafikverkets gigantiska fyrspårsutbyggnad rullar på genom Hjärup i högt tempo. Betongfundamenten till stationsbron över järnvägsspåren och stödmuren mot Banvallsvägen är färdiggjutna och just nu gjuts stödmuren på den västra sidan av spåren.

– Vi börjar närma oss slutet på den första delen av fyrspårsprojektet och förbereder oss nu för att flytta över tågtrafiken till de två tillfälliga spåren, säger Anders Söreklint, projektchef för konsortiet NCC och OHL och Trafikverkets projektkoordinator Petter Holmqvist.

En 27 meter bred och 48 meter lång stationsbro ska binda samman Hjärups östra och västra delar.
På bron skapas plats för både biltrafik, gående, cyklister och cykelparkeringar, nedgångar till plattformar, informationstavlor och biljettautomater. Resterande delar av bron byggs klart i oktober.

Tillfälliga spår

I augusti ligger 5,5 kilometer tillfälliga spår färdiga att tas i bruk från Åkarp och förbi Hjärup, nästan fram till väg 108:an. Det är den sträckning där järnvägen ska sänkas ned, sex meter i Åkarp och fyra meter genom Hjärup.

– Vi är inne i den fas då vi bygger signalsystem och kontaktledningar lösningar på ett säkert sätt för de tillfälliga spåren. Det är inga provisorium utan vi bygger med full säkerhetsstandard för den hastighet spåren är projekterade för, 100 km/tim.

Omläggningen till tillfälliga spår är ett stort projekt i sig.

– Det är inte fyra spår, utan faktiskt sex spår vi bygger, konstaterar projektchef Anders Söreklint
– Detta är pulsådern ända till kontinenten. Totalt går 450 tåg per dygn här och passagerarmässigt passerar 55 000 till 60 000 personer här varje dygn. Men trafikföretagen är specialister på att skaffa fram ersättningstrafik.

En tillfällig station som ska användas i två år håller på att färdigställas en bit söderut mot Lommavägen i Hjärup.

– Den får alla funktioner och uppfyller alla krav man har på en fullt utrustad station, informationstavlor, handkappanpassad, men med litet enklare standard, inklusive en tillfällig rörbro under järnvägen så att man kan nå spåren på båda sidorna.

Tågstopp 22-28 augusti

Den 22-28 augusti sker omläggningen till de tillfälliga spåren. Då stängs all tågrafik av i fem dagar och alla passagerare mellan Lund och Malmö omdirigeras till bussar.
Den enda tågtrafik som fortsätter att gå men läggs om till Lommabanan under tågstoppet är vissa godståg.

– Vi måste prioritera godstrafiken, den går inte att lägga om till bussar, konstaterar projektchef Anders Söreklint.

Nytt tågstopp 2022

– När vi i augusti lägger om till de tillfälliga spåren har vi två år på oss att göra huvuddelen av all schakt och alla betongkonstruktioner och bygga fyra spår med all teknik. Det blir ett extremt intensivt arbete.

Tidsplanen måste hållas. Ett tågstopp på sex dagar måste, för att kunna planeras, beställas två år i förväg.

– I augusti 2022 är huvudanläggningen färdig, då ska allt vara klart och då stoppar vi åter trafiken under drygt en vecka, flyttar över till de nya spåren samt öppnar den nya stationen.


 Illustration av Hjärups station: Trafikverket Sweco

 

70 000 ton betong

Alla hjärupsbor har säkert noterat att det pågår en omfattande lastbilstrafik till och från fyrspårsutbyggnaden mellan Arlöv och Lund.
Totalt ska drygt en miljon kubikmeter jordmassor fraktas bort och 70 000 kubikmeter betong fraktas in till gjutningsarbetena längs sträckningen Arlöv – Flackarp.

– Varje lastbil tar sju ton betong, så för att frakta 70 000 kubikmeter betong behövs det 10 000 lastbilar, konstaterar projektchef Anders Söreklint och projektkoordinator Petter Holmqvist.
– De bortfraktade jordmassorna ska användas på olika sätt i närområdet. En del går till Malmö hamn, en del till att bygga bullervallar, till byggprojekt där sänkor i naturen behöver planas ut, jorden skiftas ut eller marknivån höjas.


Fundamenten till stationsbron i Hjärup och stödmuren mot Banvallsvägen står nu färdiggjutna på plats. Samtidigt pågår gjutning av stödmuren på västra sidan av spåren.  Foto: Ivar Sjögren

Av: Ivar Sjögren för Staffanstorps Aktuellt